logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развојаНаставничке компетенције су капацитет појединца који се исказује у вршењу сложених активности у образовно-васпитном раду. Компентеције представљају скуп потребних знања, вештина и вредносних ставова наставника. Централну улогу у унапређивању образовања и васпитања имају наставници јер они непосредно утичу на учење и развој ученика.

Наставничке компетенције одређују се у односу на циљеве и исходе учења и треба да обезбеде професионалне стандарде о томе какво се поучавање сматра успешним.

Односе се на компентенције за:
 • Наставну област, предмет и методику наставе;
 • Поучавање и учење;
 • Подршку развоју личности ученика;
 • Комуникацију и сарадњу.

Законом о основама система образовања и васпитања прописане су мере за унапређивање квалитета наставе и постављени су циљеви и општи исходи у складу са визијом образовања и васпитања као основе „друштва заснованог на знању“. У дефинисаним циљевима и исходима образовања и васпитања ученика нагласак је стављен на опште компетенције и развој специфичних знања и вештина за живот у савременом друштву.

Стога је улога наставника вишеструка, јер треба да:
 •  Развија кључне компетенције код ученика које их оспособљавају за живот и рад и на тај начин им пружа основу за даље учење;
 • Пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју, да остваре образовне и васпитне потенцијале у складу са сопственим могућностима.

Да би допринео ефикасности и једнаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенције које се односе на превенцију насиља у школама, мотивацију ученика за учење, изградњу толеранције, спречавање дискриминације и друго.

Овај документ, који представља смернице запосленим и институцијама, треба да буде ослонац за:
 •  Самопроцену и личну оријентацију наставника у оквиру планирања сопственог професионалног развоја;
 • Креирање плана стручног усавршавања на нивоу образовно-васпитних установа;
 • Унапређивање праксе професионалног развоја наставника од иницијалног образовања, увођења у посао, лиценцирања, стручног усавршавања, напредовања у звања, праћења и вредновања рада наставника, као и дефинисања националних приоритета.
Наставник треба да:
 • Познаје систем образовања и васпитања, принципе и циљеве, исходе и стандарде образовања и васпитања;
 •  Познаје и примењује законску регулативу у образовању и васпитању, стратешка документа и релевантна међународна документа;
 •  Разуме социјални контекст образовања и школе и активно доприноси мултикултуралном и инклузивном приступу образовању;
 •  Доприноси одрживом развоју и подстиче здраве стилове живота;
 •  Изражава се усмено и писмено у складу са правилима српског језика и језика на којем изводи наставу, ради на богаћењу своје језичке културе и језичке културе ученика;
 •  Примењује информационо-комуникационе технологије;
 •  Усклађује своју праксу са иновацијама у образовању и васпитању;
 •  Своју професионалну делатност анализара, процењује, мења и усавршава, користећи и информације које добија самовредновањем и екстерним вредновањем;
 •  Поштује универзалне људске и националне вредности и подстиче ученике да их усвоје, подржавајући међусобно разумевање и поштовање, толеранцију, уважавање различитости, сарадњу и дружење;
 •  Личним примером делује на формирање система вредности и развој позитивних особина ученика;
 •  Разуме значај целоживотног учења, континуирано се професионално усавршава, иновира и унапређује свој рад;
 •  Служи се бар једним страним језиком.

KОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ

Знања

 •  Зна научну дисциплину којој припада предмет који предаје и њене везе са другим научним дисциплинама;
 •  Познаје одговарајућу област и зна наставни план и програм предмета који реализује, као и његову корелацију са другим областима, односно предметима;
 • Познаје опште принципе, циљеве и исходе образовања и васпитања, као и опште и посебне стандарде постигнућа ученика и њихову међусобну повезаност;
 • Разуме социјалну релевантност садржаја предмета;
 • Поседује дидактичко-методичка знања неопходна за предмет који предаје;
 • Познаје технологије које прате научну дисциплину и предмет који предаје;
 • Познаје страни језик у функцији предмета који предаје.

Планирање

 •  Програм рада припрема тако да уважава: стандардне постигнућа, наставни план и програм и индивидуалне разлике ученика, водећи рачуна о садржајној и временској усклађености;
 •  Планира и програмира рад, водећи рачуна да садржај учини доступним ученицима (пријемчив, разумљив, интересантан);
 •  Планира примену различитих метода, техника и облика рада и доступних наставних средстава ради ефикасности и ефективности наставног процеса;
 •  Планира и програмира садржаје наставе водећи рачуна о корелацији, како хоризонталној, тако и вертикалној;
 •  Планира информисање о новим трендовима и примену одговарајућих и доступних технологија у образовању;
 •  Планира проверу остварености прописаних образовних стандарда и циљева учења наставног предмета.

Реализација

 •  Остварује функционалне, образовнe и васпитне циљеве у складу са општим принципима, циљевима и исходима образовања, наставним планом и програмом предмета који предаје, прилагођавајући их индивидуалним карактеристикама и могућностима ученика;
 •  Систематски уводи ученике у научну дисциплину;
 •  Повезује наставне садржаје са претходним знањима и искуствима ученика и њиховим садашњим и будућим потребама, са примерима из cвакодневног живота, са садржајима из других области, са актуелним достигнућима/научним новинама;
 •  Повезује и организује наставне садржаје једног или више предмета у тематске целине;
 •  Примењује разноврсне методичке поступке у складу са циљевима, исходима и стандардима постигнућа, садржајима наставног предмета, узрасним карактеристикама и индивидуалним могућностима и потребама ученика;
 •  Примењује одговарајуће и доступне технологије у образовању. Вредновање/евалуација
 •  Континуирано прати и вреднује остварену хоризонталну и вертикалну повезаност садржаја;
 •  Континуирано прати и вреднује ученичка постигнућа користећи различите начине вредновања у складу са специфичностима предмета који предаје;
 •  Прати и вреднује интересовања ученика у оквиру предмета који предаје;
 •  Планира и предузима мере подршке ученицима на основу анализе остварености образовних стандарда постигнућа.

Усавршавање

 •  Континуирано се стручно усавршава у области научне дисциплине којој предмет припада, методике наставе и образовне технологије;
 •  Унапређује квалитет свог рада примењујући новостечена знања из области у којима се усавршавао;
 •  Планира стручно усавршавање на основу резултата самовредновања и спољашњег вредновања рада и потреба школе у којој ради.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ

Знања

 •  Поседује знања о когнитивном развоју ученика (когнитивним ступњевима и зони наредног развоја);
 •  Поседује знања о природи учења, различитим стиловима учења и стратегијама учења;
 •  Поседује знања о природи мишљења и формирању научних појмова.

Планирање

 •  Планира активности полазећи од знања и искустава којима ученици располажу, индивидуалних карактеристика и потреба ученика, постављених циљева, исхода, садржаја и карактеристика контекста у којем ради;
 •  Планира активности којима се развијају научни појмови код ученика;
 •  Планира подстицање критичког, аналитичког и дивергентног мишљења; • Планира различите начине праћења и вредновања рада и напредовања ученика.

Реализација

 •  Примењује различите облике рада и активности у складу са знањима и искуствима којима ученици располажу, индивидуалним карактеристикама и потребама ученика, постављеним циљевима, исходима, садржајима и карактеристикама контекста у којем ради;
 •  Подстиче и подржава различите стилове учења ученика и помаже развој стратегије учења;
 •  Континуирано подстиче развој и примену различитих мисаоних вештина (идентификовање проблема, решавање проблема, доношење одлука) и облика мишљења (критичко, аналитичко и дивергентно);
 •  Подржава ученике да слободно износе своје идеје, постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са предметом учења;
 •  Даје упутства јасна свим ученицима и упућује на трансфер знања;
 •  Прати и вреднује постигнућа ученика, примењујући, објективно, јавно, континуирано и подстицајно оцењивање, дајући потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду.

Вредновање/евалуација

 •  Прати и процењује различите аспекте учења и напредовања, користећи различите технике евалуирања;
 •  Прати и вреднује ефикасност сопствених метода на основу ученичких постигнућа;
 •  Прати и вреднује постигнућа ученика у складу са индивидуалним способностима ученика, примењујући утврђене критеријуме оцењивања;
 •  Прати и вреднује примену инструмената за праћење и анализирање рада у односу на напредовање ученика;
 •  Континуирано прати и вреднује ученичка постигнућа користећи поступке вредновања који су у функцији даљег учења;
 •  Процењује потребе ученика за додатном подршком у учењу. 

Усавршавање

 •  Континуирано унапређује сопствену педагошку праксу на основу анализе ученичких постигнућа;
 •  Унапређује свој рад, користећи знања стечена усавршавањем у области когнитивне, педагошке психологије и савремене дидактике и методика.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА

Знања

 •  Зна и разуме физичке, емоционалне, социјалне и културне разлике међу ученицима;
 •  Познаје и разуме психички, емоционални и социјални развој ученика;
 •  Поседују знања о начинима подршке ученицима из осетљивих друштвених група;
 •  Познаје различите врсте мотивације и начине мотивисања ученика;
 •  Уме да препозна, мобилише и подстиче развој капацитета свих ученика уз уважавање индивидуалности.

Планирање

 •  Планира различите активности којима ангажује све ученике, уважавајући њихове индивидуалне разлике у социјалном и емоционалном развоју;
 •  Планира и усклађује свој рад са психофизичким и развојним карактеристикама ученика, прихватајући ученика као личност у развоју;
 •  Планира начине и поступке подстицања самопоуздања и самопоштовања код ученика:
 • Планира интеракцију свих учесника у образовно-васпитном раду, засновану на поштовању различитости и уважавању потреба;
 •  Планира различите активности којима подстиче креативност и иницијативу ученика.

Реализација

 •  Ангажује ученике у различитим активностима, уважавајући њихове индивидуалне разлике и законитости психичког развоја;
 •  Примењује конструктивне поступке при решавању развојних проблема, као и у ситуацијама кризе и конфликата;
 •  Обезбеђује могућности и окружење за активности, интересовања и потребе ученика уважавајући њихове ставове и мишљења;
 •  Подстиче самопоуздање, самопоштовање и подиже ниво аспирација свих ученика; • Користи различите поступке за мотивисање ученика.

Вредновање/евалуација

 •  Користи различите стратегије праћења развоја различитих апеката личности ученика (сарадња са другим ученицима, решавање конфликата, реаговање на неуспех);
 •  Евалуира сопствени рад анализирајући и пратећи мотивацију, задовољство, активност ученика на часу, њихову самосталност и истрајност у раду.

Усавршавање

 •  Планира стручно усавршавање на основу анализе квалитета односа у одељењу, мотивације ученика за учење и карактеристика личности ученика;
 •  Проширује своја знања у области психофизичког, социјалног развоја деце и мотивације;
 •  Активно ради на побољшању свог односа са ученицима; • Развија педагошке вештине за руковођење одељењем.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ

Знања

 •  Разуме важност сарадње са родитељима/старатељима и другим партнерима у образовно-васпитном раду;
 •  Поседује информације о доступним ресурсима који могу подржати образовно-васпитни рад (школским, породичним, у локалној и широј заједници);
 •  Познаје облике и садржаје сарадње са различитим партнерима;
 •  Поседује знања о техникама успешне комуникације.

Планирање

 •  Планира систематску сарадњу са родитељима/старатељима и другим партнерима у образовно-васпитном раду на основу анализе мреже могућих партнера и доступне ресурсе; • Планира различите облике мотивисања за сарадњу;
 •  Осмишљава ситуације и активности у којима се пружа могућност за примену комуникацијских вештина. Партнери у образовно васпитном раду су: ученици, родитељи/старатељи, колеге, локална и шира заједница од значаја за образовно васпитни рад

Реализација

 •  Сарађује са партнерима, подстиче размену мишљења и гради атмосферу међусобног поверења у заједничком раду у интересу ученика;
 •  Активно и конструктивно учествује у животу школе;
 •  Информише и консултује родитеље/старатеље и охрабрује их да буду активно укључени у рад школе;
 •  Разматра и уважава иницијативе партнера које се односе на унапређивање рада школе;
 •  Кроз сарадњу подстиче развој социјалних компетенција; • Активно учествује у раду тимова.

Вредновање/евалуација

 •  Анализира и процењује сопствене капацитете за сарадњу;
 •  Вреднује сарадњу са партнерима на основу анализе постигнутих ефеката;
 •  Континуирано извештава партнере о постигнутим ефектима сарадње.

Усавршавање

 •  Планира стручно усавршавање на основу анализе успешности сарадње са свим партнерима;
 •  Усавршава се у области сарадње и комуникацијских вештина;
 •  Обучава се за тимски рад;
 •  Активно ради на побољшању свог односа са свим партнерима у образовно- васпитном раду.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања