logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

926 Пет добрих корака до избора средње школе Компетенцијa: К3
Приоритети: П2
ИнституцијаОсновна школа „Петефи Шандор“ Хајдуково, Омладинских бригада 29-31, Хајдуково
Особа за контактСлађана Ивковић Ивандекић , sladjaii33@gmail.com, 060 0758033
Аутори1.Ксенија Лишчевић, просветни саветник, Школска управа Сомбор, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Сомбор 2.Слађана Ивковић Ивандекић, стручни сарадник-педагог, ОШ „Петефи Шандор“ Хајдуково
Реализатори1.Ана Сич, директор, ОШ „Петефи Шандор“ Хајдуково 2. Киш Корнел, професор српског језика као нематерњег, ОШ „Петефи Шандор“ Хајдуково 3. Силвиа Козма, наставник разредне наставе, ОШ „Петефи Шандор“ Хајдуково
Општи циљеви1.Унапређивање компетенција професионалаца/ки за примену петофазног модела професионалне оријентације и стварање системске мреже подршке у области ПО 2.Развијање компетенција професионалаца/ки за самовредновање и вредновање рада школе.
Специфични циљевиРазумевање добити од примене програма Професионална оријентација за све актере школског живота (наставници, ученици, родитељи, локална заједница) у функцији побољшања квалитета рада школе,Подстицање професионалаца/ки за квалитетно и ефикасно вођење документациј,еРазвијање компетенција професионалаца/ки за развој и обезбеђивање квалитета наставног и васпитног процеса у школи
Теме програма1. Професионална оријентација у школи значајан фактор подршке ученицима 2. Професионална оријентација у школској документацији 3. Професионална оријентација значајан фактор у вредновању и самовредновању рада школе 4. Могућност трансфера метода и техника рада у програму професионалне оријентације у функцији унапређивања наставе и учења
Циљна група1. Наставник разредне наставе 2. Наставник предметне наставе – основна школа 3. Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју 4. Наставник изборних и факултативних предмета 5. Васпитач у дому ученика 6. Стручни сарaдник у школи 7. Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник
Број учесника30
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена1500 динара (укључује хонорар водитеља, материјал за рад, материјал за учеснике).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања