logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

705 Књижевност српске модерне у настави средњих школа Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за усавршавање наставника Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад, Др Зорана Ђинђића бр. 2, Нови Сад
Особа за контактБранка Јакшић Провчи, usavrsavanjenastavnika@ff.uns.ac.rs, 021 485 3967, 063 8221 305
Ауторипроф. др Миливој Ненин, редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за српску књижевност; проф. др Горана Раичевић, редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за српску књижевност; доц. др Зорица Хаџић, доцент на Филозофском факултету у Новом Саду, Одсек за српску књижевност
Реализаторипроф. др Миливој Ненин, редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за српску књижевност; проф. др Горана Раичевић, редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за српску књижевност; доц. др Зорица Хаџић, доцент на Филозофском факултету у Новом Саду, Одсек за српску књижевност
Општи циљевиЦиљ програма је да се наставници средњих школа упознају са новим научним увидима у епоху српске модерне, како би наставне садржаје и методе осавременили приступом који инсистира на сагледавању књижевних дела у историјском и друштвеном контексту.
Специфични циљевиНагласак програма је на синтези и проучавању књижевности са становишта историјског контекста, наставници се упућују на нове методе тумачења књижевних дела који омогућавају поређење савременог друштвеног и историјског тренутка са епохом модерне, те подстичу ученике да читају и размишљају о односима индивидуалног и колективног принципа као конститутивних елемената идентитета (превласт и вредности), о месту књижевности у друштву (некад и сад), као и да у том светлу тумаче поједине песнике и прозне писце, и појединачна књижевна дела. Ученици ће у оваквом приступу моћи да сагледају начине стварања и мењања књижевног канона у различитим друштвеним и идеолошким парадигмама те усвојити представе о историјској димензији естетских вредности.
Теме програмаИмпресионизам и модерна; Песници Антологије Богдана Поповића: вредновање и превредновање; Жене у књижевности модерне (ауторке, књижевни јунаци, лирски субјекти...); Да ли су, и ако јесу, зашто су жене изгнане из важећег књижевног канона и школских програма; Жене као гласи индивидуалног принципа; Бора Станковић и његове јунакиње (еротизам, побуна против колектива, положај жене у патријархалном друштву); Модерна - савременост, друштвено-историјски контекст, паралеле и разлике
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара 4 000 динара (15% - режијски трошкови Факултета) 10% - Центар за усавршавање наставника 5% - материјални трошкови 70% - накнада за ауторе/реализаторе)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања