logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

689 Увођење Еврокодова у грађевинарству – пројектовање бетонских конструкција према Еврокоду 2 Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду Грађевински факултет Суботица, Суботица, Козарачка 2А, 24000 Суботица, Суботица
Особа за контактДанијел Кукарас, danijel.kukaras@gmail.com, 024-554300, 064-1131231
Аутори1. Проф. др Данијел Кукарас, ванредни професор Грађевинског факултета Суботица Универзитета у Новом Саду 2. Др Даница Голеш, доцент Грађевинског факултета Суботица Универзитета у Новом Саду 3. Проф. др Мирослав Бешевић, редовни професор Грађевинског факултета Суботица Универзитета у Новом Саду 4. Светлана Бељански, професор педагогије у средњој Политехничкој школи у Суботици
Реализатори1. Проф. др Данијел Кукарас, ванредни професор Грађевинског факултета Суботица Универзитета у Новом Саду 2. Др Даница Голеш, доцент Грађевинског факултета Суботица Универзитета у Новом Саду 4. Светлана Бељански, професор педагогије у средњој Политехничкој школи у Суботици
Општи циљевиУвођење европских норми у наше грађевинарство је неминовност па је циљ програма упознавање наставника са новим прописима у пројектовању према европским нормама са детаљним прегледом и анализом Еврокода 2 - Прорачун бетонских конструкција.
Специфични циљевиПроширивање знања наставника са новим достигнућима у грађевинарству која су саставни део правила за прорачун и конструисање елеманата бетонских конструкција према Еврокоду 2. Осавремењивање наставе и стручно и научно оспособљавање наставника са циљем да спремно дочекају промене у грађевинарству које ће у кратком року морати да буду имплементиране у наставу на стручним предметима. Повећање компетенције наставника у области трансфера знања кроз детаљније упознавање нових прописа.
Теме програмаДАН 1. (480 мин.) 1. Представљање програма и едукатора (15 мин.) Опште о програму и циљевим обуке; Активно слушање; ЦД презентација 2. Интегрисана настава (45 мин.) Планирање и припремање интегрисане наставе; Организација ефикасног међупредметног повезивања; Анализа савремене и традиционалне наставе; Предлог наставних јединица за међупредметно повезивање; Припрема за час за пример интегрисане наставе; Активно слушање; ЦД презентација, упитник, припрема за час 3. Опште о еврокодовима (45 мин.) Историјат и структура еврокодова, стање у области увођења еврокодова код нас Предавање, приказивање слајдова; Активно слушање и праћење слајд презентација; ЦД 4. Еврокод 0 - Основе прорачуна (45 мин.) Опис и основне карактериситике стандарда SRPS EN 1990; Активно слушање; ЦД 5. Еврокод 1 - Дејства на конструкције (предавање се састоји од 3 дела кроз које се приказују појединачни делови Еврокода 1) (225 мин.) а) SRPS EN 1991 део 1-1 до 1-4 (90 мин.) б) SRPS EN 1991 део 1-5 до 1-7 (75 мин.) в) SRPS EN 1991 део 2 до 4 (60 мин.) Активно слушање; ЦД презентација 6. Иновативност и креативност у настави (45 мин.) Дефинисање циљева, модула, тема, наставна методологија, евалуација, самоевалуација и праћење ефеката Примери добре праксе, размена искустава у малим групама Активност учесника: активно слушање предавања, праћење слајдова, праћење рада у групи, дефинисање циљева наставног часа у односу на задату наставну јединицу, размена искустава у технкама евалуације, предлози група и кооперативног учења Радни материјал: упитник, анализа припреме за час у односу на циљеве, писани предлози техника евалуације 7. Дискусија (60 мин.) ДАН 2. (480 мин.) 8. Еврокод 2 - Прорачун бетонских конструкција (предавање се састоји од 4 дела кроз које се приказују појединачни делови Еврокода 2) (330 мин.) а) Опис и основне карактериситике; Део 1-1:Општа правила за зграде (90 мин.) б) Део 1-2: Прорачун конструкција изложених пожару (90 мин.) в) Део 2: Бетонски мостови (90 мин.) г) Део 3: Конструкције за течност (60 мин) Активно слушање; ЦД презентација 9. Учење учења (45 мин.) Како утицати на формирање концентрације код ученика; Принципи правилног учења Предавање и рад у малим групама; Предлог активности ученика током наставног часа; квалитативна упутства ученицима за савладавање наставних садржаја Радни материјал: писани текстови 10. Тимски рад (45 мин.) Критеријум за тимски рад; Предавање и индивидуално попуњавање упитинка; Активно слушање и попуњавање Белбиновог теста; Белбинов теписани тест 11. Дискусија (60 мин) Литература 1) СРПС ЕН 1991-1-1:2012 Евр-окод 1 — Дејства на конструкције —Део 1-1: Општа дејства — Запреминске тежине, сопствена тежина, корисна оптерећења за зграде; Објављен 27.08.2012.; Институт за стандардизацију Србије. 2) СРПС ЕН 1991-1-2:2012 Еврокод 1 - Дејства на конструкције - Део 1-2: Општа дејства - Дејство на конструкције изложене пожару; Објављен 25.07.2012.; Институт за стандардизацију Србије. 3) СРПС ЕН 1991-1-2:2012/АЦ:2014 Еврокод 1 — Дејства на конструкције — Део 1-2: Општа дејства — Дејство на конструкције изложене пожару — Исправка; Објављен 24.03.2014.; Институт за стандардизацију Србије. 4) СРПС ЕН 1991-1-3:2012 Еврокод 1 — Дејства на конструкције — Део 1-3: Општа дејства — Оптерећења снегом; Објављен 26.10.2012.; Институт за стандардизацију Србије. 5) СРПС ЕН 1991-1-4:2012 Еврокод 1 — Дејства на конструкције — Део 1-4: Општа дејства — Дејства ветра; Објављен 29.11.2012.; Институт за стандардизацију Србије. 6) СРПС ЕН 1991-1-5:2012 Еврокод 1 — Дејства на конструкције — Део 1-5: Општа дејства — Топлотна дејства; Објављен 27.08.2012.; Институт за стандардизацију Србије. 7) СРПС ЕН 1991-1-6:2012 Еврокод 1 - Дејства на конструкције - Део 1-6: Општа дејства - Дејства током извођења; Објављен 25.07.2012.; Институт за стандардизацију Србије. 8) СРПС ЕН 1991-1-6:2012/АЦ:2014 Еврокод 1 — Дејства на конструкције — Део 1-6: Општа дејства — Дејства током извођења — Исправка; Објављен 24.03.2014.; Институт за стандардизацију Србије. 9) СРПС ЕН 1991-1-7:2012 Еврокод 1 - Дејства на конструкције - Део 1-7: Општа дејства - Инцидентна дејства; Објављен 25.07.2012.; Институт за стандардизацију Србије. 10) СРПС ЕН 1991-1-7:2012/А1:2015 Еврокод 1 — Дејства на конструкције — Део 1-7: Општа дејства — Инцидентна дејства — Измена 1; Објављен 29.04.2015.; Институт за стандардизацију Србије. 11) СРПС ЕН 1991-2:2012 Еврокод 1: Дејства на конструкције - Део 2: Саобраћајно оптерећење на мостовима; Објављен 25.07.2012.; Институт за стандардизацију Србије. 12) СРПС ЕН 1991-3:2012 Еврокод 1: Дејства на конструкције - Део 3: Дејства услед кранова и машина; Објављен 25.07.2012.; Институт за стандардизацију Србије. 13) СРПС ЕН 1991-3:2012/АЦ:2014 Еврокод 1 — Дејства на конструкције — Део 3: Дејства услед кранова и машина — Исправка; Објављен 24.03.2014.; Институт за стандардизацију Србије. 14) СРПС ЕН 1991-4:2012 Еврокод 1: Дејства на конструкције - Део 4: Силоси и резервоари; Објављен 25.07.2012.; Институт за стандардизацију Србије. 15) СРПС ЕН 1991-4:2012/АЦ:2014 Еврокод 1 — Дејства на конструкције — Део 4: Силоси и резервоари — Исправка; Објављен 24.03.2014.; Институт за стандардизацију Србије. 16) СРПС ЕН 1992-1-1:2015 Еврокод 2 — Пројектовање бетонских конструкција — Део 1-1: Општа правила и правила за зграде; Објављен 31.08.2015.; Институт за стандардизацију Србије. 17) СРПС ЕН 1992-1-2/НА:2015 Еврокод 2 — Пројектовање бетонских конструкција — Део 1-2: Општа правила — Пројектовање конструкција на дејство пожара — Национални прилог; Објављен 22.06.2015.; Институт за стандардизацију Србије. 18) СРПС ЕН 1992-1-2:2014 Еврокод 2 — Пројектовање бетонских конструкција — Део 1-2: Општа правила — Пројектовање конструкција на дејство пожара; Објављен 30.05.2014; Институт за стандардизацију Србије. 19) СРПС ЕН 1992-2/НА:2015 Еврокод 2 — Пројектовање бетонских конструкција — Бетонски мостови — Правила пројектовања и конструисања — Национални прилог; Објављен 31.08.2015.; Институт за стандардизацију Србије. 20) СРПС ЕН 1992-2:2014 Еврокод 2 — Пројектовање бетонских конструкција — Бетонски мостови — Правила пројектовања и конструисања; Објављен 30.05.2014.; Институт за стандардизацију Србије. 21) СРПС ЕН 1992-3/НА:2015 Еврокод 2 — Пројектовање бетонских конструкција — Део 3: Конструкције резервоара и силоса — Национални прилог; Објављен 30.01.2015.; Институт за стандардизацију Србије. 22) СРПС ЕН 1992-3:2014 Еврокод 2 — Пројектовање бетонских конструкција — Део 3: Конструкције резервоара и силоса; Објављен 30.05.2014.; Институт за стандардизацију Србије.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена4.000,00 дин по учеснику (четири хиљаде динара по учеснику) У цену су урачунати комплетни трошкови припреме и одржавања програма, путни трошкови и хонорари за ауторе и реализаторе програма.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања