logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

670 Пољопривредни производи у функцији руралног туризма – Шта се туристима може понудити? Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет за спорт и туризам у Новом Саду, Нови Сад, Радничка 30а, Нови Сад
Особа за контактМирјана Димитрић, mirjana.dimitric@tims.edu.rs, 021 / 530-633, 069 / 1261402
Аутори1. проф. др Драгица Томка, редовни професор на Факултету за спорт и туризам, Нови Сад 2. МСц Ива Шкрбић, асистент на Факултету за спорт и туризам, Нови Сад 3. МСц Срђан Милошевић, асистент на Факултету за спорт и туризам, Нови Сад
Реализатори1. МСц Ива Шкрбић, асистент на Факултету за спорт и туризам, Нови Сад 2. МСц Срђан Милошевић, асистент на Факултету за спорт и туризам, Нови Сад 3. доц. др Ивана Волић, доцент на Факултету за спорт и туризам, Нови Сад
Општи циљевиСтварање додатне вредности пољопривредних производа; Развој производа руралног туризма; Подстицања предузетништва и самозапошљавања у руралним срединама; Подизање квалитета живота у руралним срединама; Одрживи развој руралних средина;
Специфични циљевиСпецифични циљеви програма су оспособљавање наставника за успешну едукацију ђака о руралном туризму, односно: -упознавање са руралним туризмом као развојном шансом руралних средина - упознавање са диверзификацијом пољопривредних производа и активности у област руралног туризма у циљу повећања прихода -стварање додатне вредности пољопривредних производа кроз рурални туризам -укључивање традиционалних пољопривредних активности (сетва, жетва, берба итд.) у туристичку понуду -подстицање предузетништва и самозапошљавања у руралним срединама -подршка локалном развоју руралних средина по принципима одрживог развоја -повећање прихода локалног становништва кроз њихово ангажовање у руралном туризму.
Теме програмаI дан-планиране теме 1. Дефинисање основних појмова посматране тематике туризма и пољопривреде. 2. Дефинисање ресурсне основе руралног туризма; 3. Повезаност пољопривреде и руралног туризма; 4. Диверзификација пољопривредних производа у област туризма и креирање додатне вредности; I Дан-Предвиђени садржаји по темама 1. Дефинисање појмова: туризам, туриста, рурална средина, рурални туризам, агритуризам, сеоски туризам, пољопривреда, пољопривредни производи и услуге, пољопривредне активности; иницирање дискусије и решавање проблемских задатака који имају за циљ утврђивање разлике између руралног туризма, сеоског туризма и агритуризма. 2. Дефинисање ресурса (природни, антропогени, инфраструктура, супраструктура); специфичности ресурса у руралном туризму, анализа ресурсне основе; 3. Повезаност пољопривреде и њених производа, услуга и активности са руралним туризмом, сеоским туризмом и агритуризмом; Ко су савремени рурални туристи; који пољопривредни производи, услуге и активности могу бити интересантни руралним туристима; 4. Начини диверзификације пољопривредних производа у област руралног туризма. Могући правци диверзификације. На који начин диверзификација пољопривредних производа ствара додатну вредност. Место пољопривредних активности и услуга у руралном туризму. I Дан-Предвиђене активности реализатора 1. Уводно излагање подразумева дефинисање и објашњавање наведених појмова путем ППТ презентација и кроз студије случаја; на бази горе наведеног полазници ће се укључити у интерактивну дискусију након које ће покушати решити постављени проблемски задатак; 2. Дефинисање ресурса у туризму на примерима, анализа специфичности ресурса у туризму (обновљиви и необновљиви ресурси, носећи капацитет); упознавање са методологијом SWOT анализе, SWOT анализа ресурсне основе; 3. Презентација и анализа примера позитивне праксе из света у циљу познавања полазника са квалитетним интегралним производима руралног туризма који су базирани на пољопривреди; иницирање дискусије о могућностима имплементације оваквих идеја на простору Републике Србије; 4. упознавање са начинима и могућностима диверзификације пољопривредне производње у функцији руралног туризма; презентација и анализа диверзификације производа у области виноградарства на примерима из света; I Дан-Предвиђене активности учесника 1. Праћење излагања, учешће у дискусији, решавање проблемског задатка који се налази у радном материјалу; 2. Праћење излагања, рад по групама на SWOT анализи ресурсне основе (матрица се налази у радном материјалу) и излагање добијених резултата и закључака; 3. Праћење излагања, учешће у анализи представљених студија са фокусом на могућност развоја везе између пољопривреде и туризма у нашој земљи; 4. Праћење излагања, учешће у анализи представљених примера повезивања пољопривреде и туризма у свету; дискусија и креирање идеје развоја конкретног туристичког производа у Републици Србији на бази позитивне светске праксе; Предвиђени радни материјали Скрипта у папирној и електронској форми, радни материјал са питањима, задацима и тестовима; Временски распоред 9:00-11:00- 1. тема 11:00-11:15- кафе пауза 11:15-14:00- 2. и 3. тема 14:00-14:45- пауза за ручак 14:45-17:00- 3. и 4. тема II дан-планиране теме 5. Подстицање предузетништва и самозапошљавања у руралним срединама; 6. Развој руралних средина по принципима Про-пур туризма; 7. Фазе развоја производа руралног туризма базираног на пољопривреди; 8. Тест знања, самостални радни задатак, подела сертификата; II Дан-Предвиђени садржаји по темама 5. Фактори развоја предузетништва у руралним срединама (интерни и екстерни). Специфичности развоја предузетништва у руралним срединама; 6. Дефинисање Про-пур туризма као принципа развоја. Примена Про-пур туризма у руралним срединама, студије случаја. Критичка анализа примене Про-пур туризма у пракси. 7. Дефинисање услуга и производа који могу бити део интегралног туристичког производа руралног туризма, а припадају сектору пољопривреде. Поступци и фазе у креирању туристичког производа на бази одрживог развоја. 8. Испуњавање теста и креирање једног производа руралног туризма базираног на пољопривреди. II Дан-Предвиђене активности реализатора 5. Уводно излагање, презентација научних и стручних истраживања, иницирање интерактивне дискусије на тему утицаја фатора развоја са апекта носиоца власти, привредних субјеката и локалног становништва; 6. Упознавање са појмом Про-пур туризма, анализа примера из праксе и иницираних позитивних и негативних ефеката; 7. Уводно предавање, рад на креирању једног туристичког производа/услуге примарно базираног на пољопривреди, односно пољопривредним производима и услугама; 8. Оцена теста знања и анализа радних задатака; 2. Дан-Предвиђене активности учесника 5. Праћење излагања, анализа презетованих резултата, учешће у дискусији; 6. Праћење излагања, анализа студија случаја, критичка полемика позитивних и негативних ефеката; 7. Праћење излагања, фазни рад на креирању једног руралног туристичког производа базираног на пољопривреди (радни материјал); 8. Испуњавање теста, презентација и анализа радних задатака, подела сертификата; Предвиђени радни материјали Скрипта у папирној и електронској форми, радни материјал са питањима, задацима и тестовима; Временски распоред 9:00-12:00- 5. и 6. тема 12:00- 12:15- кафе пауза 12:15-14:00- 7. тема 14:00-14:45- пауза за ручак 14:45-17:00- тест, анализа задатака, додела сертификата Кориштена литература: 1. Томка, Д., Јегдић, В. (уредници)( 2012). Туризам и локални развој. Нови Сад: Факултет за спорт и туризам. 2. Тодоровић, М., Штетић, С. (2009). Рурални развој. Београд: Географски факултет. 3. Кошић, К. (2012). Рурални туризам Војводине. Нови Сад: ПМФ. 4. Вељковић, С. (2009). Маркетинг услуга. Београд: Економски факултет. 5. Томка, Г. (2009). Интерперсонална анимација. Нови Сад: Факултет за спорт и туризам.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, наставник предметне наставе – гимназија
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по особи износи 4.260 рсд. Цена обухвата радни материјал за полазнике, полагање теста, сертификате, организацију, простор, опрему, кетеринг за оба дана (вода, сок, кафа и лагани ручак) и накнаде предавачима. У случају реализације усавршавања ван територије Новог Сада, цена се увећава за припадајуће додатне трошкове (путни трошкови предавача и евентуални трошкови закупа простора).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања