logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

660 Интерактивна едукација наставника у области примене програма EXCEL у финансијској анализи Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаЕкономски факултет Универзитета у Београду, Београд, Каменичка 6, Београд
Особа за контактНевена Мутавџић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 011 3021167, 065 8432178
Ауторидр Ирена Јанковић, доцент на Економском факултету Универзитета у Београду, Катедра за економску политику и развој
Реализаторидр Ирена Јанковић, доцент на Економском факултету Универзитета у Београду, Катедра за економску политику и развој; др Светлана Поповић, доцент на Економском факултету Универзитета у Београду, Катедра за економску политику и развој
Општи циљевиИнтерактивна едукација наставника економских, трговачких школа и гимназија у области савремене финансијске анализе са циљем yнапређењa и осавремењавањa наставног процеса путем едукације наставника за примену програма Excel у финансијскоj анализи.
Специфични циљевиЈачање компетенција наставника путем усвајања знања о основама савремене финансијске анализе; Рад на практично применљивим концептима каматне стопе, вредности новца, исплативости инвестиционих алтернатива, основних финансијских инструмената и ризика и приноса хартија од вредности; Оспособљавање за прикупљање и тумачење добијених резултата финансијске анализе у програму Еxcel и сагледавање утицаја резултата на пословно одлучивање.
Теме програмаДефиниција и врсте каматних стопа; Проблематика временске вредности новца (рачунање садашње вредности, будуће вредности, ануитетни новчани токови, отплатни план зајма); Методе оцене исплативости инвестиционих алтернатива (нето садашња вредност и интерна стопа приноса; Упознавање са основним финансијским инструментима и врстама и мерама приноса, израчунавање захтеване стопе приноса и вредновање и анализа основних финансијских инструмената (акција и обвезница); Мерење ризика и приноса појединачних хартија од вредности (рачунање приноса за временске серије цена конкретних хартија од вредности са Београдске и светских берзи и њихова дескриптивно-статистичка анализа)
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1000 динара Покрива трошкове материјала (презентације), употребе опреме, освежења у паузама и превоза у случају обуке изван матичне институције извођача.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања