logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

634 Креативни приступ еколошким темама у школи Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаПета београдска гимназија, Београд, Илије Гарашанина 24, Београд
Особа за контактВиолета Кецман, violetakecmann@gmail.com, 0113344331, 0641870087
Ауторимср Виолета Кецман, професор српског језика и књижевности, Пета београдска гимназија, Београд; др Душко Брковић, доцент, Агрономски факултет, Чачак; др Љиљана Ђуровић, учитељ, педагошки саветник, ОШ „Момчило Настасијевић“, Горњи Милановац;
Реализаторимср Виолета Кецман, професор српског језика и књижевности, Пета београдска гимназија, Београд; др Љиљана Ђуровић, учитељ, педагошки саветник, ОШ „Момчило Настасијевић“, Горњи Милановац
Општи циљевиСтицање и развијање професионалних капацитета наставника и сарадника, потребних за креативну реализацију наставних и ваннаставних активности у областима екологије.
Специфични циљевиУнапређивање способности интердисциплинарног приступа у раду наставника и сарадника и имплементирање еколошких тема у наставне и ваннаставне активности; Јачање компетенција наставника и сарадника за методичке приступе који подстичу активан однос ученика према очувању животне средине; Јачање компетенција наставника за организивање и реализацију културних и уметничких догађаја на теме из екологије; Обучавање наставника за коришћење литерарно-филмско-сценски и ликовних могућности приступа еколошким темама у школи; Обучавање учесника за стимулисање педагошких компетенција родитеља, у циљу подизања еколошке свести ученика; Развијање осећаја припадности и одговорности наставника, ученика, родитеља и локалне заједнице према животној средини.
Теме програма1. радни дан: 1. Представљање аутора, реализатора и учесника Семинара, упознавање са циљевима, програмом Семинара и распоредом активности.; 2. Улога и значај образовања за заштиту животне средине; Презентација реализатора о историјату, значају и потреби васпитања и образовања за заштиту животне средине. Радионица бр. 1: Колективно разјашњавање појмова и термина из области екологије. Учесници су подељени у 6 група и добијају по 10 картица са терминима и 10 картица са објашњењима, спајају термине и њихова значења. Радни материјал: картице. 3. Образовање и васпитање за заштиту животне средине у свету. Реализатор презентује васпитање и образовање за заштиту животне средине у Русији, Немачкој, Норвешкој, Финској и Великој Британији. Радионица бр. 2: Представљање учесника из позиције угрожене биљке или животиње. Сваки учесник наводи шта га чини сличним са њом и какав апел шаље човечанству. Радни материјал: фотографије биљних и животињских врста. Пауза за освежење. Корелација између наставних предмета на теме из екологије. Упознавање учесника са могућностима интердисциплинарне наставе на теме из екологије. Радионица бр. 3: Учесници су подељени на 6 група. Задатак: осмислити интердисциплинарни час на тему из екологије. Радни маатеријал: припреме за интердисциплинарни час. 5. Екологија и креатологија; Презентација реализатора о подстицању кретивности ученика кроз ликовни, драмски и литерарни одговор на еколошке теме. Радионица бр. 4: Учесници се деле у 3 групе. Задатак: представити садржај приче у виду сценског приказа, колективним цртежом и новом причом – осмишљавајући другачији завршетак. Радни материјал: прича „Добро дрво“ С. Силверштајн, папири, фломастери. Пауза за ручак. 6. Рад на филму као средству за промовисање еколошког образовања и васпитања; Презентација реализатора о филму у екологији као дидактичком средству. Радионица бр. 5: Учесници се деле у 4 групе. Задатак: осмислити сценарио и саставити план снимања филма; Радни материјал: школски филмови, папир, оловке. 7. Сарадња са локалном заједницом у циљу реализације школских еколошко образовних садржаја; Представљање модела сарадње школе и локалне заједнице; потенцијални партнери; ризици – излагање реализатора. Радионица бр. 6: Креирање плана реализације еколошких активности у сарадњи с локалном заједницом; дискусија. Радни материјал: папир, оловке. 8. Еваулација првог радног дана. 2. радни дан: 1. Биодиверзитет и фактори угрожавања; Излагање реалиозатора о појму и значају биодиверзитета. Биолошки ресурси и одрживи развој, еколошки отисак. Дискусија учесника. Радни материјал: хендаути - преглед садржаја презентације. 2. Обновљиви извори енергије – методички приступи у настави; Презентација реализатора о хидроенергији, енергији ветра, плиме, таласа, биомасе, геотермалној и соларној енергији и њиховој методичкој обради у настави. Дискусија учесника. Радни материјал: хендаути - преглед садржаја презентације. Пауза за освежење. 3. Еколошки, географски и демографски поглед на једну планину у Србији. Презентација реализатора о географском положају, историјату, демографији и еколошком стању рудничког краја. Радионица бр. 7 – Учесници су подељени у групе од 5 чланова. Задатак: уз помоћ геогрфских мапа детерминисати положај, географске, историјске и демографске особености Рудника. Радни материјал: мапе, оловке, папири. 4. Флористички биодиверзитет у настави; Упознавање учесника са значајем очувања флористичког биодиверзитета, чувања и депоновања хербаријског материјала. Методика вођења теренске наставе. Радионица бр. 8: учесници – групна израда скице хербаријума. Радни материјал: оловке, папири. Пауза за ручак. 5. Холистички приступ изучавању еколошких садржаја и развој компетенција наставника; Презентација реализатора о законским циљевима, тенденцијама Националне стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године. Могућности повезивања предузетништва, образовног туризма и еколошког образовања. Радионица бр. 9 – групна изарада скице. Задатак за учеснике: према амбијенталној средини на фотографији креирати интердисциплинарне активности са ученицима. Радни материјал: фотографије, папир, оловке. 6. Комунални отпад и рециклажа; Презентација реализатора о стању и перспективама управљања отпадом у Србији. Дискусија учесника. Радни материјал: хендаути - преглед садржаја презентације. Пауза за освежење. 7.Улога родитеља у подизање еколошке свести ученика; Презентација реализатора о начинима јачања педагошких компетенција родитеља, у циљу подизања еколошке свести деце. Радионица бр. 10: учесници – групна израда плаката намењених родитељима, на тему презентације знања ученика из екологије. Радни материјал: папири, фломастери. 8. Евалуација Семинара. Попуњавање евалуационих листића. Подела материјала. Договор о даљој сарадњи.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000 (три хиљаде динара). У цену су урачунати трошкови пута, надокнада предавачима, потрошни материјал, израда и издавање уверења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања