logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

620 Образовање за опстанак Компетенцијa: K1
Приоритети: 5
ИнституцијаУдружење Школа за опстанак, Београд, Цвијићева 28, Београд
Особа за контактмр Гордана Брун, skolazaopstanak@gmail.com, 011 2768472, 063 645530
Ауторимр Гордана Брун; др Воислав Васић; Јелена Николић Антонијевић; мр Оља Васић; Драгана Милићевић, дипл. физичар
Реализаторимр Гордана Брун; др Воислав Васић; мр Оља Васић; Јелена Николић Антонијевић; Драгана Милићевић, дипл. физичар; Ирена Лободок Штулић, дипл. школски психолог-педагог
Општи циљевиПреношење функционал. знања и практичних вештина из екологије, зжс и одрживог развоја и развијање навика, еколошки пожељних ставова и културе понашања младих као трајних вредности неопходних за живот у условима екол. кризе и безбедносних ризика.
Специфични циљевиУпознавање и разумевање повезаности еколошких утицаја и промена на просторном (локалном до глобалном) и временском плану (краткорочних до дугорочних процеса); Препознавање еколошки неодрживих активности у свакодневном животу, које воде повећању безбедносних ризика и њихово отклањање или умањивање; Разумевање узрока ризичних еколошких промена у атмосфери, клими, биолошкој и предеоној разноврсности; Праћење спорих и брзих промена у екосистемима и уочавање раних најава поремећаја; Мењање и прилагођавање активности становништва и развоја друштва ради превенције и умањивања ризика; Препознавање природних и антропогених акцидената и катастрофа и познавање одговарајућих начина реаговања.
Теме програмаМеђусобна повезаност узрока ризика; Неодрживи развој као извор ризика; Климатске промене и промене у атмосфери: непосредни и посредни ризици; Праћење/мониторинг, прогноза, најава; прилагођавање као одбрана од ризика
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000,00 динара за: накнаде предавачима, припрему предавања и радионица, умножавање предавања и потребних средстава за радионице, свеска и оловка за сваког учесника, еколошке публикације за школску библиотеку
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања