logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

451 Стратегије коришћења наставних садржаја у развоју читалачке писмености у настави/учењу Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаOбразовно креативни центар ДИДАКТА, Нови Београд, Др Ивана Рибара 21/27, Нови Београд, Београд
Особа за контактЗорица Вукосављевић, zoricavukosavljevic@mts.rs, 011 7188315, 064 1448776
АуториСлавица Радаљац, стручни сарадник педагог, Удружење Образовно креативни центар ДИДАКТА; др Вукосава Живковић, професор српског језика и књижевности, Земунска гимназија; доц. др Ана Стишовић Миловановић, професор српског језика и књижевности, Интернационални универзитет, Средња туристичка школа
РеализаториСлавица Радаљац, стручни сарадник педагог, Удружење Образовно креативни центар ДИДАКТА; др Вукосава Живковић, професор српског језика и књижевности, Земунска гимназија; доц. др Ана Стишовић Миловановић, професор српског језика и књижевности, Интернационални универзитет, Средња туристичка школа; Марија Изгаревић Вељковић, наставник здравствене неге, Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун; Љубица Јеленковић, стручни сарадник-психолог, Земунска гимназија; Taња Динић, наставник историје и грађанског васпитања, Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун; Маја Млинаревић, стручни сарадник педагог, Угоститељско-туристичка школа, Београд; Горјана Кнежевић
Општи циљевиКреирање стратегија којима ће ученици својом активношћу у осмишљеној наставној ситуацији повезати оно што су чули и прочитали са оним што већ знају и тако конструисати нова знања и применити их у новим ситуацијама.
Специфични циљевиОсмишљавање стратегија којима се наставни садржаји користе за разумевање, коришћење и размишљање о штампаном тексту; Креирање стратегија којима ће се током коришћења наставних садржаја постићи функционално и научно знање; Оспособљавање ученика за израду и читање нелинеарног текста; Препознавање, решавање, критички и креативни приступ тексту, јавни наступ и образлагање ставова; Примена техника којима се развија унутрашња мотивација, комуникацијa и сарадњa, самостални рад, вредновање у функцији развоја ученичких потенцијала и оспособљавања за самостални рад; Јачање компетенција наставника у изради сценарија за час у којима ће креирати наставне стратегије током коришћења садржаја у развоју функционалних знања и постизања личних циљева.
Теме програмаТехнике препознавања и налажења података, објашњавање и интерпретирање информација заснованих на претходном искуству и предзнању, коришћење података у новим ситуацијама, увиђање њихових односа и структуре, процена значаја података у складу са својим потребама, стварање нових структура заснованих на условима и интерацији са члановима групе; Континуирано вредновање рада у односу на постављене критеријуме и стандарде у настави; Описно оцењивање са образложењем; Успостављање и примена правила комуникације, слушање и уважавање саговорника, изношење аргумената; Надовезивање на саговорника и давање речи другима; Јавни наступ уз подршку вршњака; Примена Блумове таксономије у диференцирању задатака у складу са могућностима различитих ученика; Метакогнитивне технике, препознавање; Технике преслишавања научених садржаја; Израда извода, меморијских картица; Различите технике представљања садржаја прочитаног и примена у настави; Памћење и мисаона активност; Процедуре за постизање дугорочног памћења, практична примена; Сагледавање конструктивистичке и социолошке теорије у стицању сазнања и практична примена у настави, као и током реализације овог програма
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаБруто цена по учеснику износи 5 000,00 динара. У цену је урачунато: приручник за реализацију семинара, свеска за учеснике, ЦД са дидактичким материјалом и литературом коришћеном за припрему семинара, закуска функционалне хране после сваке паузе, дидактички и потрошни материјал, путни, телефонски, трошкови преноћишта, хонорари аутора, реализатора и сарадника, трошкови пословања ОКЦ ДИДАКТА, уверење о савладаном програму стручног усавршавањa.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања