logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

422 Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар за образовање и професионални развој, Београд, Текеришка 18а, Београд
Особа за контактРадован Антонијевић, aa_radovan@yahoo.com, 011 4054597, 063 8118889
Ауторипроф. др Радован Антонијевић. ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; доц. др Саша Дубљанин, доцент на Филозофском факултету Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију
Реализаторипроф. др Радован Антонијевић. ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; доц. др Саша Дубљанин, доцент на Филозофском факултету Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Наташа Николић, асистент на Филозофском факултету Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију
Општи циљевиРазвијање педагошких и дидактичко-методичких компетенција наставника и стручних сарадника у области вредновања постигнућа ученика у настави, као основе за стварање подстицајне климе у настави за ефикасно учење.
Специфични циљевиУнапређивање неопходних педагошких и дидактичко-методичких компетенција наставника за увођење различитих иновативних приступа у процесу вредновања постигнућа ученика; Стицање знања и компетенција ефикасног оцењивања у складу са предвиђеним критеријумима оцењивања; Стицање знања о карактеристикама поступака тестирања у настави као средства ефикасног оцењивања, као и стицање компетенција примене тестова знања у процесу оцењивања; Стицање неопходних компетенција за организовање портфолија ученика као средства ефикасног оцењивања.
Теме програма(1) Основе процеса вредновања образовног постигнућа ученика: Улога и значај оцењивања; Принципи оцењивања и њихова улога у пракси оцењивања; Улога циљева, задатака и исхода образовања као основе ефикасног оцењивања; Мотивациона улога оцењивања у настави; Афирмисање предности формативног оцењивања; Улога стандарда постигнућа у процесу оцењивања. Радионице: Недоумице и изазови у процесу оцењивања; Модели повратне информација о оцени. (2) Критеријуми оцењивања ученика: Који се сегменти постигнућа ученика вреднују?; Знање као кључни елемент постигнућа ученика (карактеристике нивоа знања чињеница, разумевања и знања примене); Вредновање напретка оствареног у овладавању различитим вештинама; Ангажовање ученика (активности) и карактеристике њеног вредновања; Улога иницијалног процењивања постигнућа ученика; Специфичности оцењивања у диференцираној настави. Радионице: Које се активности ученика могу вредновати? Како реализовати иницијално процењивање? (3) Тестови знања као средство вредновања постигнућа ученика; Природа теста знања и његова улога у процесу оцењивања (могућности и ограничења); Стандардизовани и нестандардизовани тестови знања; Облици и садржај задатака у тесту знања; Мерне карактеристике теста знања; Тешкоће у састављању теста знања. Радионица: Конструкција задатака за тест знања. (4) Ученички портфолио као средство ефикасног оцењивања: Шта је све предмет вредновања помоћу ученичког портфолија?; Модели организовања продуката активности ученика у портфолиу; Електронски портфолио ученика (улога у процесу оцењивања, облици и садржаји). Радионица: Примери портфолија ученика из школске праксе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаБруто износ цене семинара за групу од 30 учесника је 34 440 динара, односно по учеснику бруто износ цене семинара је 1 148 динара. У бруто износу за групу нето износ хонорара реализатора семинара је 24 000 динара (800 динара по учеснику), а износ пореза и доприноса је 10 440 динара (348 динара по учеснику). На укупан бруто износ за групу додају се трошкови превоза за реализаторе семинара (у случају реализације изван места пребивалишта реализатора).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања