logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

418 Нова школа – вишефронтална настава 1 Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за унапређење наставе Абакус, Београд, Љ. Миодраговића 7ж/5, Београд
Особа за контактГоран Станојевић, goranabakus@gmail.com, 011 7466024, 064 8090630
АуториДринка Савић, стручни сарадник-педагог, педагошки саветник, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Драган Савић, дипл. педагог, специјалиста медијације, саветник за породичне односе, Градски центар за социјални рад у Београду
РеализаториДринка Савић, стручни сарадник-педагог, педагошки саветник, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Александра Бер-Божић, професор педагогије, директор Средње медицинске школе, Нови Сад; Иван Финк, наставник филозофије, Карловачка гимназија, Сремски Карловци; Смиља Шкорић, дипл. наставник разредне наставе, ОШ Качарево, Панчево 5. Милан Ђурић, наставник саобраћајне струке, Средња техничка ПТТ школа, Београд 6. Виолета Вучетић, наставник српског језика и књижевности, Средња техничка ПТТ школа, Београд
Општи циљевиНастава у којој доминира учење; Унапређивање нових улога и наставника и ученика: наставник - ментор, координатор, ученик - активни субјект учења; Развој ученичких компетенција за учење учења, самовредновање, коришћење различитих извора знања.
Специфични циљевиСтицање знања, вештина и вредносних ставова наставника за примену модела вишефронталне наставе, као облика индивидуализоване наставе у различитим наставним предметима; Уважавање индивидуалних разлика ученика у настави; Припрема и израда наставних материјала неопходних у вишефронталној настави; Овладавање специфичним начинима организације часа и целокупног наставног процеса у моделу вишефронталне наставе, превасходно у циљу оспособљавања ученика за учење (учења), самосталног коришћења различитих извора знања; Овладавање вештинама континуираног мотивисања ученика за самоучење, напредовања у складу са својим индивидуалним способностима и интересовањима, специфичним начином оцењивања и вођења документације у вишефронталној настави.
Теме програмаОбука се изводи 5 недеља, сваке недеље по једна тема: Нови модели наставе и вишефронтална настава; Нова позиција ученика и наставника у вишефронталној настави; Припрема наставних материјала за вишефронталну наставу; Организација часа у вишефронталној настави; Оцењивање у вишефронталној настави. На крају обуке организује се завршни сусрет.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање5 недеља (40 сати, 2 сата непосредног рада са учесницима) 40 бода
ЕлектронскиДа
ЦенаЦена по полазнику је 4 000 динара бруто. У цену су урачунати хонорари за модераторе, наставни материјали, административни трошкови и организација завршних сусрета.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања