logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

395 Како мислити друкчије: интердисциплинарно и дивергентно Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаИнститут за педагошка истраживања, Београд, Добрињска 11/III, Београд
Особа за контактЈасмина Шефер, jasminakociz@gmail.com, 064 3537622
Ауторидр Јасмина Шефер, научни саветник, Институт за педагошка истраживања; др Јелена Радишић, научни сарадник, Институт за педагошка истраживања
Реализаторидр Јасмина Шефер, научни саветник, Институт за педагошка истраживања; др Јелена Радишић, научни сарадник, Институт за педагошка истраживања
Општи циљевиНаставници ће на семинару стећи знање (теоријско и практично) и развити вештине за интердисциплинарно планирање у сарадњи с колегама, што све треба да допринесе подстицању ученичке креативности, мотивације и трансфера знања.
Специфични циљевиЦиљ семинара је да практично обучи учитеље и наставнике различитих предмета да заједно планирају и повезују градиво из различитих домена како би мотивисали ученике да активирају различите способности, сагледају проблем са различитих страна, повежу информације из различитих извора и домена, синтетишу знања у ширу слику о свету који изучавају и сходно томе буду у стању да примене знања у животу.
Теме програмаТеме по данима: 1. дан: Циљеви образовања; Вишеструке способности; Дивергентно и конвергентно мишљење; Логичко мишљење и критички став; Емоције, мотивација и сарадња; Зона наредног развоја; Тематска интердсициплинарна настава; Игра и истраживање као методе у интердсициплинарној настави; 2. дан: Техничка упутства о интердисциплинарном планирању; Групно планирање интердисциплинарних пројеката - практични рад ТРЕЋИ ДАН: Рекапитулација садржаја семинара ; прикази и дисксусија о реализованим пројектима ; ауторефлексија кроз упитнике о теми
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена100 000 динара бруто за групу од 20 до30 учесника, нето 70 000 динара инструкторима за тродневни семинар, освежење у школи, али без путних трошкова за школу, који падају на терет предавача и 10% Инстутуту за педагошка истраживања за материјале.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања