logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

382 Интегрисана амбијентална настава Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаГеографски факултет, Универзитет у Београду, Студентски трг 3/III, Београд
Особа за контактСлађана Анђелковић, slandjelkovic@gef.bg.ac.rs, 011 3391412, 063 8884746
Ауторипроф. др Слађана Анђелковић, ванредни професор Географског факултета у Београду
Реализаторипроф. др Слађана Анђелковић, ванредни професор Географског факултета у Београду; Маја Врачар, стручни сарадник-педагог, Зуботехничка школа, Београд; Горица Ивановић, професор разредне наставе, ОШ "Свети Сава", Београд; Јовица Коцевски, пројект менаџер, тренинг центар "Коцевски"; Зорица Прњат, виши предавач, енглески језик, Географски факултет, Београд
Општи циљевиЦиљ програма је стицање компетенција наставника за планирање, реализацију и евалуацију наставе у различитим ваншколским амбијентима као специфичним срединама за поучавање и учење и подстицање интегрисаног и холистичког приступа у настави.
Специфични циљевиРазумевање и подстицање учења откривањем, истраживањем и стварањем у непосредној животној стварности у којој се ученици сусрећу с окружењем кроз директан контакт са предметима сазнања; Схватање улоге и значаја различитих амбијената у подстицању активности карактеристичних за активне, партиципативне, искуствене облике учења; Израда истраживачких, диференцираних и индивидуализираних задатака; Подстицање тимског рада наставника и примену интердисциплинарног тематског планирања кроз примену различитих стратегија наставе; Развијање компетенција наставника за сарадњу са партнерима из локалне средине и родитељима као партнерима у реализацији интердисциплинарних, наставних, истраживачких, активности и пројеката у окружењу.
Теме програмаАнализа праксе наставника - Зашто амбијентална настава?; Ваншколски амбијенти у функцији учења и поучавања - интегрисани приступ; Креирање истраживачких задатака и стварање сценарија за извођење интегрисане амбијенталне наставе; Спајање амбијенталне наставе са наставом у учионици
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена30 учесника x 1 500.00 дин. = 45 000.00 дин; у цену је урачуната накнада предавачима, путни трошкови, радни материјал за учеснике семинара; по учеснику 1 500.00 дин.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања