logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

367 Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у школском учењу ученика Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар за инструктивне комуникације у образовању Кооордината, Нови Београд, Омладинских бригада 85, Нови Београд
Особа за контактБорислав Станојловић, bora.stanojlovic@gmail.com, 011 6164565, 064 1908674
АуториПроф. др Борислав Станојловић, пензионисани професор Универзитета у Београду
Реализаторипроф. др Слободанка Гашић Павишић, научни саветник у Институту за педагошка истраживања у Београду; проф. др Првослав Јанковић, редовни професор, Педагошки факултет Сомбор; проф. др Татјана Тубић, редовни професор Факултета за спорт и физичку културу, Нови Сад; проф. др Борислав Станојловић, пензионисани професор Универзитета у Београду, Београд; мр Весна Краварушић, предавач, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Алексинцу; Славица Чарапић, школски педагог, Електротехничка школа, Београд
Општи циљевиПотпуније и шире упознавање наставника, васпитача и стручних сарадника са могућим чиниоцима школског неуспеха и могућности њиховог дијагностиковања, предупређења и отклањања, а тиме и побољшања квалитета и ефикасности наставе и учења ученика.
Специфични циљевиОспособљавање наставника, васпитача и стручних сарадника са применом метода, техника и инструмената дијагностиковања узрока школског неуспеха и стратегијама њиховог предупређења или отклањања, а тиме и пружање адекватније помоћи и подршке ученицима који имају тешкоћа у развоју и школском учењу.
Теме програма1. дан: Чиниоци неуспеха у школском учењу ученика (соматско-психолошки, способности, особине личности, мотивација за учење, стилови учења, оспособљеност за учење и специфичне тешкоће у школском учењу ученика); Фактори друштвене, школске и породичне средине: социјално-емоционална клима у одељењу, ниво организације наставног процеса, квалитет комуникације и интеракције наставника са ученицима, систем праћења и вредновања процеса и исхода ученика и слично; Социо-економски статус породице, односи у породици, помоћ и подршка ученицима у процесу учења, увид у рад и понашање детета у слободном времену; 2. дан: Могућности дијагностике, превенције и отклањања узрока неуспеха у школском учењу ученика (појам, врсте, методе, технике и инструменти педагошке дијагностике, претпоставке за успешно дијагностиковање узрока школског неуспеха; подручја и аспекти дијагностиковања чинилаца школског неуспеха – ток фазе дијагностичког поступка, израда плана мера предупређења или отклањања узрока школског неуспеха, израда и примена ИОП; Стратегије предупређења и превладавања школског неуспеха: стратегије општијег - системског карактера и посебне стратегије које се спроводе у оквиру наставног рада: стварање позитивне социо-емоционалне климе у одељењу, квалитет комуникацдије и интеракције наставника са ученицима и заснивање наставног процеса на активним методама и разноврсним облицима рада, одговарајућа презентација наставних садржаја, упућивање ученика у стратегије успешног учења, развијање мотивације за школским учењем (избором разноврсних метода, поступака и облика рада и слично
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, стручни сарадник у школи, наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена4 000,00 динара по учеснику. У цену је урачуната накнада предавачима, путни трошкови, радни материјал, књига Основи педагошке дијагностике и стручна подршка учесницима у примени стечених знања после реализције семинара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања