logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

358 Акциона истраживања у функцији унапређивања квалитета наставе и учења Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаФилозофски факултет, Департман за психологију, Ниш, Ћирила и Методија, број 2, Ниш
Особа за контактТатјана Стефановић Станојевић, sstanja63@gmail.com, 018 4200152, 063 443939
Ауторидр Јелена Максимовић, доцент Филозофског факултета у Нишу; др Гордана Ђигић, доцент Филозофског факултета у Нишу; Јелена Османовић, мастер, асистент Филозофског факултета у Нишу
Реализаторидр Јелена Максимовић, доцент Филозофског факултета у Нишу; др Гордана Ђигић, доцент Филозофског факултета у Нишу; Јелена Османовић, мастер, асистент Филозофског факултета у Нишу
Општи циљевиУнапређивање квалитета образовно-васпитног рада кроз оспособљавање наставника, васпитача и стручних сарадника за планирање и спровођење акционих истраживања
Специфични циљевиРазвијање осетљивости учесника за препознавање и правилно дефинисање проблема са којима се суочавају у образовно-васпитној пракси; Упознавање учесника са приступом анализи и решавању проблема кроз акциона истраживања; Унапређивање компетенција за осмишљавање релевантних промена у образовно-васпитној пракси које би могле представљати решења проблема; Стицање и унапређивање знања и вештина потребних за планирање, реализацију, праћење и вредновање ефеката уведених промена; Унапређивање знања и вештина учесника за активно учешће у процесу развоја и унапређивања квалитета установе у којој ради.
Теме програмаТеме по данима: 1. дан: Појам акционих истраживања; Елементи и одлике акционих истраживања; Матрица планирања акционих истраживања; Методе у акционим истраживањима; 2.дан: Учесници у акционим истраживањима; Врсте акционих истраживања; Практична и теоријска питања у акционим истраживањима; Етичка начела у спровођењу акционих истраживања; 3. дан: Улога акционих истраживања у унапређивању васпитно-образовне праксе; Школски развојни план као оквир за акциона истраживања; Израда скице акционог истраживања; Завршна активност
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена5 000,00 динара по учеснику; цена обухвата хонораре водитеља, материјал за рад, издавање уверења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања