logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

332 Школа за све – инклузивно образовање Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаРесурсни центар Знање, Београд, Симе Игуманова 18, Београд
Особа за контактСнежана Нишевић, snezanis69@gmail.com, 011 7823372, 060 5609560
Ауторимр sci Снежана Нишевић, дипломирани дефектолог соматопед, ОШ "Бошко Буха", Београд; проф. др Снежана Николић, редовни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду
Реализаторипроф. др Снежана Николић, ванредни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду; проф. др Данијела Илић Стошовић, ванредни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду; мр sci Снежана Нишевић, дипломирани дефектолог соматопед, ОШ "Бошко Буха", Београд 4. Др Снежана Илић, дипломирани дефектолог, сарадник у настави Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду
Општи циљевиРазвој инклузивне политике и праксе кроз повећање сензибилитета школске срединепрема ученицима са сметњама у развоју и тешкоћама у учењу
Специфични циљевиУсавршавање наставника за откривање и праћење ученика са сметњама у развоју и тешкоћама у учењу и примену посебних техника рада са овим ученицима; Подстицање позитивних ставова наставника према образовању ученика са ометеношћу и тешкоћама у учењу; Подстицање осетљивости за потребе и могућности ученика са ометеношћу и тешкоћама у учењу.
Теме програмаОметеност у развоју: категорије, карактеристике, технички захтеви и опремљеност школе за смештај ученика са сметњама у развоју - методски поступци у раду; Специфичне сметње у учењу: манифестација сметњи у учењу, детекција и евиденција, дијагностика и диференцијална дијагностика, праћење и усмеравање ученика са сметњама у учењу, помоћ и подршка - методски поступци у раду; Инклузивно образовање: инклузивна образовна политика и пракса, ослонци и баријере у инклузивном образовању, могућности за ученике са посебним потребама у инклузивном образовању; Инклузивна пракса код нас: законска регулатива и могућности, улогa наставника, форме подршке наставницима, ИОП и новине у оцењивању, тимски приступ; Толеранција различитости: превазилажење отпора инклузији и толеранција различитости
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена4 500,00 РСД укључује штампани материјал за учесника семинара, радни материјал за рад на семинару, стручне и административно техничке трошкове едукације
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања