logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

317 Методичко-радионички поступци у раду са децом са развојним сметњама Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаВисока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот, Ћирила и Методија 29, Пирот
Особа за контактДанијела Видановић, danijela.vidanovic@pakadem.edu.rs, 010 345237, 064 6494628
Ауторидр Мирјана Станковић Ђорђевић, професор струковних студија Високе школе струковних студија за образовање васпитача Пирот
Реализаторидр Данијела Видановић, професор струковних студија Високе школе струковних студија за образовање васпитача Пирот; др Јелисавета Тодоровић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, Департман за психологију; Драгана Станковић, професор разредне наставе, ОШ „Свети Сава“, Пирот; Марина Милановић, мастер педагогије, асистент Високе школе струковних студија за образовање васпитача Пирот
Општи циљевиУнапређивање знања и васпитно-образовне праксе просветних радника, артикулација начина и метода рада, имплементација принципа инклузије у ПУ или одељења школе, ради подизања квалитета живота деце са развојним сметњама и њихових породица.
Специфични циљевиСензитизација просветних радника за развојне потребе деце са развојним сметњама и њихових породица, развијање капацитета за остваривање партнерских односа, откривање здравих снага и потенцијала код деце и родитеља; Артикулација начина и метода рада са децом са развојним сметњама и њиховим породицама, интегрисање знања и искустава са знањима и искуствима деце са развојним сметњама и њихових родитеља; Оспособљавање за организовање Тимова за подршку, оснаживање за рад у Тиму и континуирано пружање подршке деци и родитељима; Оспособљавање за сарадњу са другим професионалцима, Интересорном комисијом, за анимацију друштвене заједнице за проблеме деце са посебним потребама и сарадњу са њима.
Теме програмаТеоријске основе инклузивног приступа - системска теорија, културно-историјска теорија Л.С.Виготског; Социјални модел ометености; Однос партнерства - дете са развојном сметњом - породица - вршњаци - професионалци; Методички поступци у раду са специфичним категоријама деце са развојним сметњама – по избору учесника обуке; Како изаћи на крај са тешкоћама у понашању деце са развојним сметњама; Место и улога просветног радника; "Васпитни и образовни конструкти просветних радника према деци са развојним сметњама"; "Ставови ученика према вршњацима са развојним сметњама"; "Самопоштовања и доживљај припадања деце са развојним сметњама"; «Карактеристике наставника и мајки и њихов однос према деци са развојни сметњама»
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3. 000 динара (три хиљаде динара) Спецификација цене: потрошни материјал (фасцикла, боје, папири, ИД картица) - 500 дин.; Фотокопирање - 80 дин.; Уверење - 20 дин.; Хонорари едукатора (за два едукатора) 2 400 дин.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања