logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

294 Планирање подршке – педагошки профил, индивидуализација и индивидуални образовни план (ИОП) Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаИницијатива за инклузију ВеликиМали, Панчево, Кикиндска 13/19, 26000 Панчево, Панчево
Особа за контактВалентина Завишић, valentinazavisic@velikimali.org, 013 2316552, 062 755106
АуториМилена Јеротијевић; Валентина Звишић; Наташа Милојевић
РеализаториМилена Јеротијевић; Валентина Звишић; Наташа Милојевић; Радмила Гошовић
Општи циљевиРазвој професионалних компетенција за планирање подршке, праћење и вредновање напредовања деце/ученика у складу са њиховим посебним образовним потребама и индивидуалним карактеристикама у тимском раду, сарадњи са родитељима и актерима у заједници.
Специфични циљевиУнапређивање знања и вештина за израду педагошког профила за ученике који због тешкоћа у приступању, укључивању и/или напредовању имају потребу за прилагођавањем и додатном подршком у образовању и васпитању; Унапређење знања и вештина за планирање, бележење, и праћење мера индивидуализације/прилагођавања: простора и услова; материјала и учила; метода, техника и облика рада; испитивања и оцењивања; садржаја и исхода и стандарда постигнућа; Унапређење знања и вештина за израду, примену и вредновање ИОП-а (процедуре и поступци); Унапређење у коришћењу општих наставничких компетенција и савремених педагошких знања у планирању и реализацији подршке за децу са посебним образовним потребама.
Теме програмаПРВИ ДАН Теме и садржај 1. Представљање програма, учесника и водитеља; инклузивно образовање Циљеви и садржај обуке; концепт инклузивног образовања; положај и права деце из осетљивих група, инклузивно образовање у пракси 30 мин 2. Mедицински и социјални приступ деци са сметњама у развоју Промена парадигме у приступу деци са сметњама у развоју са медицинског на социјални модел као полазна основа и предуслов за њихово упознавање и укључивање 75 мин 3. Педагошки профил Прикупљање података о детету код кога постоји тешкоћа у укључивању, комуникацији и напредовању; педагошки профил – шта је, када и на који начин се израђује; упознавање са примерима педагошких профила 105 мин Израда педагошких профила за децу из праксе учесника обуке 80 мин Презентовање урађених педагошких профила; анализа и давање смерница за њихову дораду у односу на повратне информације учесника и водитеља 95 мин две кафе паузе 50 мин; пауза за ручак 45 мин Активности реализатора 1. Излагање о програму, положају деце из осетљивих група, концепту и пракси инклузивног образовања 2. Представљање различитих приступа у упознавању и опису дететa; дају задатак како да се у оквиру малих група анализирају различити примери описа детета; координишу учеснике у излагању и дискусији и воде их до карактеристика доброг описа детета као основе за израду педагошког профила 3. Кроз излагање представљају процес израде педагошког профила 4. Фацилитирају процес: одабир деце из праксе учесника на чијим примерима ће се радити у наставку обуке и формирање тимова; учесницима дају задатак како да у тимовима раде на изради педагошког профила; координација рада и пружање поршке у малим групама 5. Координација дискусије, давање повратних информација у односу на представљање педагошких профила и смерница за њихову дораду Активности учесника 1. Износе очекивања од програма обуке 2. Индивидуално и у оквиру малих група анализирају различите готове примере описа деце из образовне праксе; кроз излагање и учествовање у дискусији дефинишу карактеристике доброг описа детета 3. У малим групама анализирају готове примере описа деце и педагошких профила 4. У оквиру малих група раде на изради педагошких профила деце са којима имају искуство у професионалној пракси 5. Презентују израђене педагошке профиле, активно учестују у њиховој анализи и давању повратних информација Радни материјал Документи/текстови који се односе на резултате истраживања досадашње праксе, законске регулативе и принципа инклузивног образовања; Примери различитих описа деце; Информације о основним карактеристикама доброг описа детета; Примери урађених педагошких профила; Обрасци 1, 2, 3 и 4 (Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање) ДРУГИ ДАН Теме и садржај 1. Педагошки профил Презентовање педагошких профила деце из праксе учесника; анализа и давање смернице за њихову дораду у односу на коментаре и повратне информације учесника и водитеља 90 мин 2. Процена потреба за подршком -планирање подршке у образовању кроз индивидуализацију и ИОП Остваривање права на ИОП, примена и вредновање ИОП-а; процес планирања подршке и израда докумената о планираној подршци; упознавање са примерима попуњених образаца за процену потреба за подршком и плана активности; израда процене потреба за подршком и плана активности 120 мин Излагање израђених процена потреба за подршком и плана активности; анализа и давање смерница за њихову дораду 120 мин 3. Закључци и евалуација обуке Дискусија, закључци, евалуација обуке 55 мин две кафе паузе 50 мин; пауза за ручак 45 мин Активности реализатора 1. Координација дискусије, давање повратних информација у односу на представљање педагошких профила и смерница за њихову дораду 2. Кроз излагање представљају процес утврђивање права на ИОП, његову израду, примену и вредновање; дају учесницима интрукцију како да за децу за коју су радили педагошки профил ураде процену потреба за подршком и направе план активности за приоритетнеобласти; повезују излагање са примерима из праксе и примерима деце из праксе учесника; обилазе мале групе, подстичу их у раду и по потреби дају додатна појашњења Координишу процес презентовања процене потреба за подршком и плана активности; подстичу и воде процес анализе на нивоу целе групе; дају повратну информацију и смернице за њихову дораду 3. Одговарају на постављена питања и недоумице учесника Активности учесника 1. Учесници презентују израђене педагошке профиле, активно учествују у њиховој анализи и давању повратних информација. 2. У малим групама раде на изради процене потреба за подршком и плана активности за децу за коју су у претходној радионици урадили педагошке профиле Учесници презентују израђене процене потреба за подршком и планове активности за приоритетне области/предмете; учесници активно учествују у њиховој анализи 3. Постављају питања у вези са садржајем обуке и учествују у дискусији; процењују квалитет обуке и промене у знању и разумевању тема обуке кроз упитнике Радни материјал Обрасци 1, 2, 3 и 4 (Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање); Примери урађених процена потреба за подршком; Примери урађених планова активности; Информације о основним карактеристикама добрих индивидуалних образовних планова Коришћена литература: Приручник за планирање и писање индивидуалног образовног плана, МПНТР, Београд 2012. (Милена Јеротијевић и Снежана Мрше) Закон о основама система образовања и васпитања («Сл. Гласник РС», бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015) Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план његову примену и вредновање («Службени гласник Републике Србије», бр 76/2010 Стратегије за подучавање ученика са сметњама у развоју, Раиса Венелаинан и Милена Јеротијевић, МП РС, 2010 Инклузивно образовање=успешан образовни систем, ИЗИ ВеликиМали, Панчево, 2011. Разумети мозак: Рођење науке о учењу, ОЕЦД, Завод за уџбенике Београд, 2010.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника27
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 500 динара Цена укључује хонораре за водитељке са свим регуларним доприносима, писани материјал уз обуку, путни трошкови и смештај за водитељке.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања