logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

285 Индивидуализација и диференцијација као модел наставне праксе Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаРесурсни центар Знање, Београд, Симе Игуманова 18, Београд
Особа за контактСнежана Нишевић, snezanis69@gmail.com, 011 782 33 72, 060 560 9 560
Ауторимр. сци, Снежана Нишевић, дипломирани дефектолог соматопед, ОШ "Бошко Буха", Београд; Оља Рашковић, дипломирани дефектолог, ОШ"Бошко Буха", Београд
Реализаторимр. сци, Снежана Нишевић, дипломирани дефектолог соматопед, ОШ "Бошко Буха", Београд; Весна Ћировић, дипломирани професор математике, директор ОШ "Вељко Дугошевић", Београд; Тереза Моличник, дипломирани психолог, ОШ "Стеван Синђелић", Београд; Данијела Пејчиновић, дипломирани педагог, ОШ "Стеван Синђелић", Београд; Зорица Вукајловић, професор разредне наставе, ОШ "Вељко Дугошевић", Београд
Општи циљевиРазвој и примена модела диференциране наставе у школи.
Специфични циљевиУсавршавање знања наставног особља о диференцијацији и индивидуализацији у процесу поучавања; Усавршавање наставног особља за детекцију и идентификацију индивидуалних карактеристика, способности и потенцијала ученика; Развијање вештина наставног особља за тимско планирање и израду индивидуалног плана подршке ученику; Развијање вештина наставног особља за диференцирано планирање и програмирање наставе.
Теме програмаЦиљеви програма, досадашња искуства; Индивидуализована и диференцирана настава, терминолошка одређења, диференцирана индивидуализована настава, индивидуализовани приступ и организација наставног процеса: облици, методе; Индивидуалне разлике ученика, различити стилови учења, надарени ученици, ученици са сметњама у развоју и учењу, педагошке импликације и поступци у настави; Тимски приступ: опште одреднице - карактеристике успешних тимова, улога и компетенције школских стручних тимова; Инклузивна учионица, стратегије за диференцијацију у подучавању, методски поступци; Планирање и програмирање наставе, прилагођавање програма, исхода и стандарда постигнућа, педагошка документација; Идентификација и процена ученика у контексту наставног предмета; Планирање и операционализација у диференцираној настави за поједине наставне предмете Коришћена литература: 1. Vajnbrener, S.(2010). Подучавање деце с тешкоћама у учењу у редовној настави, Креативни центар, Београд. 2.Ђорић, Г. Исходи учења, доступно на http://projects.tempus.ac.rs/attachments/project_resource/760/1014_M%20Chapter%204%20%20ishodi%20ucenja%20G_Djoric. 3.Закон о основама система образовања и васпитања, „Сл. гласник РС“, бр. 55/2013, Просветни преглед, Београд 4. Inclusive Education Conference 2015, dostupno na http://www.britishcouncil.mk/en/programmes/education/inclusive-vocational-training/inclusive-education-conference-2015 5.Ivančić, Đ.(2010). Diferencirana nastava u inkluzivnoj školi, Alka Script, Zagreb 6. Кувељић, Д., Јовић, Н.(2013). 101 одговор на 101 питање, Збирка примера добре праксе, прво издање, Креативни центар, Београд 7.Марин, Г., Руић, Р., Циндрић, М. (2009). Пројектна настава, Школска књига, Загреб 8. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, Службени гласник РС, број 76 / 10. 9.Развионица (2015). Подршка развоју људског капитала и истраживању –Опште образовање и развој људског капитала, www.razvionica.rs 10. Час за углед, (2015). Зборник припрема за угледне часове разредне наставе, Издавачко предузеће Едука, Београд 11.Час за углед, (2015). Зборник припрема за угледне часове предметне наставе у старијим разредима основне школе, Издавачко предузеће Едука, Београд
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена4 500,00 РСД укључује штампани материјал за учесника семинара, радни материјал за рад на семинару, стручне и административно техничке трошкове едукације
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања