logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

268 Логичка каузалност у алгебри, геометрији и статистици Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаЕкономски факултет Универзитета у Београду, Каменичка 6, Београд
Особа за контактНевена Мутавџић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 011 3021167, 065 8432178
Ауторипроф. др Бранислав Боричић, редовни професор Економског факултета у Београду; др Мирјана Илић, доцент Економског факултета у Београду; др Драган Аздејковић, доцент Економског факултета у Београду
Реализаторипроф. др Бранислав Боричић, редовни професор Економског факултета у Београду; др Мирјана Илић, доцент Економског факултета у Београду; др Драган Аздејковић, доцент Економског факултета у Београду; др Весна Рајић, ванредни професор Економског факултета у Београду; др Јелена Станојевић, асистент Економског факултета у Београду; мр Милибор Саковић, директор Прве економске школе у Београду; Дејан Недић, директор Друге економске школе у Београду; Милорад Гавриловић, директор Правно-пословне школе у Нишу
Општи циљевиУнапређивање наставе математике указивањем на кључне проблемске тачке и начине њиховог превазилажења у области логичке каузалности у математици и стварање предуслова за њихову примену у свим осталим дисциплинама.
Специфични циљевиЈачање компетенција наставника путем анализе најчешћих грешака ученика у схватању математичких појмова и усавршавање наставних метода који би довели до побољшања у том домену; Указивање на значај и улогу математичких доказа и логичке аргументације, кроз анализу логичког закључивања, потребног и довољног услова, непротивречности и улоге примера у аргументацији; Централно место у програму има реченична форма: „Ако А, онда В.“ и значај њеног разумевања.
Теме програмаОсновни математички појмови; Употреба симбола у математици. Кроз примере се указује на уобичајене грешке у схватању математичких симбола, од стране ученика (шта је променљива, а шта параметар; шта је једнакост, шта је једначина, а шта формула, односно образац); Појам скупа и Ојлер-Венови дијаграми, скупови бројева, интервали, апсолутна вредноста броја и њихова геометријска интерпретација); Математичко резоновање; доказ у математици (Логички везници и њихова примена у говору и математици, са циљем да се, примерима, укаже на њихове разлике, због којих најчешће долази до грешака у математичком резоновању. Анализа начина логичког закључивања (индукција и дедукција, са примерима из природних наука, Аристотелов силогизам, са узрочно-последичним везама међу тврђењима у класичној логици, статистички силогизам, са узрочно-последичним везама међу тврђењима која која нису тачна по критеријумима класичне логике); Значај математичког доказа за разумевање материје, различити типови доказа, дискутује о томе да ли се примером нешто може доказати и која је улога контрапримера у доказивању; Посебно, анализирају се системи услова којима се математички моделира нека ситуација, а у вези са тим, и појмови непротивречности, независности и потпуности тог система услова (што могу бити аксиоме, једначине, једнакости); Потребан и довољан услов у елементарној алгебри (Примери математичких реченица облика ,,ако... онда... “ и значај њиховог разумевања. Потребан и довољан услов у решавању једначина и неједначина (дају се примери решавања рационалних, ирационалних и квадратних једначина и неједначина))
Циљна групаНаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 000 динара; цена укључује часове, освежење и послужење.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања