logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

263 Дидактичко-методска поставка часа математике Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЕлектротехнички факултет у Београду, Булевар Краља Александра 73, Београд
Особа за контактСиниша Јешић, jesha@eunet.rs, 011 2775 251, 063 527 903
Ауторипроф. др Синиша Јешић, ванредни професор Електротехничког факултета у Београду, Катедра за примењену математику
Реализаторипроф. др Синиша Јешић, ванредни професор Електротехничког факултета у Београду, Катедра за примењену математику; Драгица Мишић, наставник математике, педагошки саветник, Основна школа "Браћа Барух" у Београду; др Наташа Ћировић, доцент на Електротехничком факултету у Београду, Катедра за примењену математику; Тања Њаради, наставник математике, Основна школа "Мирослав Антић" у Београду; Горица Ивановић, наставник разредне наставе, ОШ "Свети Сава" у Београду
Општи циљевиОбука наставника за: одабир одговарајуће наставне методе, методског поступка и методског принципа; Сагледавање корелације наставних метода и дидактичких принципа; Одабир техника рада на часу.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за: Критичку анализу успешности часа у циљу прилагођавања одабране методе условима у одељењу и специфичним потребама ученика; Анализу узрочно-последичне везе између одабраних метода рада и постигнућа ученика; Постављање циљева која се постижу одабраном методом рада и одређивањем начина провере постигнућа у складу са начинима рада на часу.
Теме програма„Јединство антиподалних дидактичких принципа у настави мaтематике“ – обрађују се, са применама, следећи парови дидактичких принципа - анализа и синтеза, поступност и систематичност, историчност и савременост, очигледност и апстрактност; „Облици рада на часу“ – разматрају се ефекти примене фронталне, диференциране, програмиране, полупрограмиране, проблемске, миметичке и емпиријске наставе у циљу развијања концептуалних знања код ученика; „Методски приступи у настави математике“ – анализира се избор методског приступа у циљу развијања правилних мисаоних процеса код ученика, са применама у закључивању у свакодневном животу – посебно се разматрају индукција и дедукција са модификацијама локалног и непотпуног типа, као и потврда уочених математичких законитости универзалним моделима (потврда аритметичких законитости геометријским моделима и слично; „Семантички и семиотички аспекти наставе математике“ – посебан акценат се ставља на развијање наставничких компетенција за функционално описмењавање ученика и за развој способности да се садржаји математике примене у свакодневном животу
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 600 динара по учеснику, што обухвата: а) Копирање материјала и нарезивање ЦД-а са материјалима око 300 дин; б) Трошкови простора, сокова и сендвича за 2 дана око 800 динара; в) Зарада извођача око 1 150 динара; г) Порез и издавање уверења око 350 динара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања