logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

240 Активно оријентисана настава математике Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаОбразовно креативни центар, Бор, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, Бор
Особа за контактЗоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 064 2863080
Ауторидр Зечевић Александра, доцент, Економски факултет Београд; Зоран Милојевић, наставник информатике, Економско трговинска школа Бор; Драгана Ћурчић, наставник математике, Економско-трговинска школа Бечеј; Владимир Маринков, наставник математике, Економско-трговинска школа, Стара Пазова; Соња Стаменковић, наставник економске групе предмета, Економско трговинска школа Бор
Реализаторидр Зечевић Александра, доцент, Економски факултет Београд; Зоран Милојевић, наставник информатике, Економско трговинска школа Бор; Драгана Ћурчић, наставник математике, Економско-трговинска школа Бечеј; Владимир Маринков, наставник математике, Економско-трговинска школа, Стара Пазова; Соња Стаменковић, наставник економске групе предмета, Економско трговинска школа Бор
Општи циљевиУнапређивање компетенција у планирању и реализацији наставе математикe, са посебним освртом ка активно оријентисаној настави; Подизање квалитета рада коришћењем различитих наставних метода и облика рада, водећи рачуна о индивидуализованом приступу.
Специфични циљевиНаставник ће бити оспособљен да: Напише припрему часа по Берлинском моделу; Реализује часове са методама и облицима рада активне наставе, како би ученике увео у процес учења стављајући их у позицију активног учесника на часу; Више користи своје модераторске способности, разноврсна наставна средства као и квалитетнији наставни материјал, како би се на самом часу могао више посветити сваком ученику; Ревидира свој рад на основу добијене повратне информације од ученика.
Теме програмаАктивно оријентисана настава; Дидактичка структура у настави математике; План тока часа; Завршни рад Предвиђено време: Учесници: 7 сати Реализатори: 14 сати Радни материјал . Лекција: Водич кроз циљеве и задатке наставе. Лекција: Исходи у настави математике. Лекција: Класификација циљева учења. Лекција: Блумова таксономија циљева учења у математици. Лекција: Дидактичка структура модула/наставне теме. Дискусиони форум. Задатак: Одређивање циљева и задатака наставе. Радионица: Одређивање нивоа Блумове таксономије циљева учења у математици. Задатак: Креирање дидактичке структуре за конкретан модул/тему. Трећа недеља Тема 3: План тока часа Садржај: Модел планирања наставе-Берлински модел. План тока часа. Типови задатака у математици са посебним освртом на ситуацијске задатке и математичка истраживања. Активности-реализатори: Прате активности учесника и учествују на дискусионом форуму. Анализирају и објављују резултате упитника. Анализирају и дискутују задату вежбу. Оцењују задатак. Активности-учесници: Учествују на дискусионом форуму. Попуњавају упитник. Прате текстуалне лекције, презентације и видео лекције. Учествују у вежби. Решавају задатак. Предвиђено време: Учесници: 7 сати Реализатори: 14 сати Радни материјал Упитник: Како планирате наставу? Лекција: Дидактика теорије подучавања -Берлински модел. Лекција: Планирање наставног часа. Пример: Наставни час писан по Берлинском моделу. Вежба: Анализа услова у одељењу (антрополошко-социолошке претпоставке, социјално-културолошке претпоставке, индивидуалне карактеристике ученика). Лекција: Врсте задатака у настави математике. Лекција: Ситуацијски задаци. Лекција: Математичка истраживања као врста задатка у математици. Дискусиони форум. Задатак: Креирати ситуацијске задатке за конкретну наставну јединицу, користећи разне нивое Блумове таксономије учења. Четврта недеља Тема 4: Завршни рад Садржај: Креирање припреме за час са елементима активно оријентисане наставе. Креирање збирке припрема за час насталих на семинару. Активности-реализатори: Прате активности и учествују на дискусионом форуму. Оцењују радове учесника. Креирају збирку припрема за час насталих на семинару. Активности-учесници: Учествују на дискусионом форуму. Прате лекцију. Креирају припрему за час активно оријентисане наставе са пратећим наставним материјалом. Предвиђено време: Учесници: 7 сати Реализатори: 14 сати Радни материјал: Лекција: Наставне методе и технике карактеристичне за наставу математике . Задатак: Креирање припреме за час по Берлинском моделу, са елементима активно оријентисане наставе и пратећим наставним материјалима, водећи рачуна о индивидуалним карактеристикама ученика. Дискусиони форум. Коришћена литература: Општа методика наставе математике: Ј. Пинтер, Н. Петровић, В. Сотировић, Д. Липовац; Учење метода: Х. Клиперт (H. Klippert); Збирка метода: П. Браунек, Р. Урбан, Ф. Цимерман (P. Brauneck, R. Urbanek, F. Zimmermann); Активно учење: И. Ивић, А. Пешикан, С. Антић; Дидактика-избор текстова: С. Јукић, Ж. Лазаревић, В. Вучковић; Методика математике: Ф. Цех (F. Zech)
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајање4 недеље (28 сати, 2 сата непосредног рада са учесницима) 28 бодова
ЕлектронскиДа
ЦенаЦена по учеснику износи 2 500 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, закуп сале за завршни сусрет.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања