logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

202 Модуларни програм перманентне рачунарске обуке Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаСредња економско-пословна школа Шабац, Карађорђева 14, Шабац
Особа за контактСветлана Лазаревић Петровић, cecalp@ptt.rs, 015 348829, 063 7069890
АуториДраган Маринчић, професор математике, рачунарства и информатике; др Светлана Лазаревић Петровић, професор струковних студија, Висока пољопривредна школа струковних студија, Шабац; Снежана Ранђеловић Маринчић, преводилац
Реализаторидр Светлана Лазаревић Петровић, професор струковних студија, Висока пољопривредна школа струковних студија, Шабац; Снежана Ранђеловић Маринчић, преводилац; Срђан Маричић, наставник рачунарских предмета у Техничкој школи у Младеновцу; Миодраг Стојановић, пензионер, Крагујевац; Биљана Лукић, наставник информатике у Средњој школи у Великом Градишту; Слободан Голубовић, наставник физике у ОШ „Јован Ристић“, Београд
Општи циљевиПопуларисање педагошко методичке гране која коришћењем рачунара и интернета редефинише теорију и праксу наставе и учења.
Специфични циљевиПодизање нивоа оспособљености запослених у образовању за критичку примену ИКТ у формалном и неформалном образовању и унапређивању комуникације у складу са новим трендовима и примену одговарајућих и доступних технологија у образовању.
Теме програма1. ДАН – тема 1: КОМУНИКАЦИЈА (укупно 8 сати) 1.1.Анкетирање и интервјуисање учесника у циљу сагледавања њихових потреба и предзнања (1 сат, реализатор води и усмерава разговор, а полазници обуке учествују у њему) 1.2.Појмови: податак, обавештење, информација. Кружење информација (ЕТАкСА). Нова улога наставника. Коришћење сервиса Интернета у настави и комуникацији са ученицима и родитељима. Интернет као библиотека свих библиотека. (1 сат, реализатор излаже и демонстрира, учесници слушају, прате демонстрацију, те самостално понављају процедуру, помажу једни другима, а затим самостално истражују и постављају питања) 1.3. Интернет вежбе комуникације, претраживања и «тумарања» (2 сата, учесници решавају постављене задатке самостално и у паровима, реализатори прате рад и по потреби помажу) 1.4. Критеријуми за избор доброг софтвера са прегледом доступног едукативног хипермедијалног софтвера (1 сат, активности као у 1.2.) 1.5. Вежбе – коришћење едукативног софтвера (3 сата, активности као у 1.3.) Материјали за учеснике флексибилни и обезбеђени у писаној и електронској форми, а модулирају се и дизајнирају по артикулисању потреба полазника ЗА СВЕ ТЕМЕ 2. ДАН – тема 2: АЛАТИ (укупно 8 сати) Коришћење у образовно васпитном раду и припреми за ОВ алата за цртање (1 сат), обраду текста (2 сата), израду публикација (1 сат), рад са табелама/базама података (2 сата) и израду презентација (2 сата); Реализатори демонстрирају и дају објашњења, учесници прате и питају а затим самостално/у пару/уз помоћ реализатора решавају припремљене задатке; 3. ДАН – тема 3: ПРЕЗЕНТИРАЊЕ (укупно 4 сата) Коришћење пројектора/електронске табле (1 сат, реализатори демонстрирају и дају објашњења, учесници прате и питају) Припрема материјала за час (2 сата - учесници слободно бирају предмет, наставну тему/јединицу и алат, реализетор их усмерава и помаже) Кратка презентација припремљеног материјала и разговор (1 сат) 3. ДАН – тема 4: АДМИНИСТРАЦИЈА (укупно 4 сата) Прописи у рачунарству. Прописи о вођењу евиденција у образовању. Заштита података о личности. Планирање на нивоу установе,органа установе и индивидуално-глобални и оперативни план и припрема. Евиденције. (1 сат, разговор о важећим законским / подзаконским /интерним актима релевантним за уредно вођење школске администрације); Вежбе коришћења готових образаца и израде образаца (3 сата, учесници решавају индивидуално/у паровима задатке које су добили, реализатори прате рад, дају упутства и помажу); ЛИТЕРАТУРА: наведена у биографијама аутора и реализатора Комуникација; Алати; Презентирање; Администрација.
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, стручни сарaдник у предшколској установи, наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена192 000 динара (6 400 динара бруто по полазнику) У цену су укључени порези и доприноси, трошкови и хонорари реализатора, трошкови организације, трошкови амортизације додатне опреме и потрошног материјала, трошкови израде материјала за полазнике, израда и обрада инструмената, ПТТ трошкови, трошкови израде уверења за полазнике.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања