logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

157 Читање медија – разумевање информација – медијско-информационо описмењавање Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаНовосадкса новинарска школа, Даничићева 3, Нови Сад
Особа за контактДрагана Радошевић, office@novinarska-skola.org.rs, 021 424344, 064 4609252
Ауторидр Дубравка Валић Недељковић, редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду, Департман за медијске студије; мср Наташа Старчевић; мср Стефан Јањић
Реализаторидр Дејан Пралица, доцент на Филозофском факултету у Новом Саду, Департман за медијске студије; мр Бранимир Груловић; дипл. психолог Јелена Јововић, шефица канцеларије у Новосадској новинарској школи, Нови Сад; мср Наташа Старчевић; мср Стефан Јањић
Општи циљевиЈачање професионалних капацитета просветних радника инкорпорирањем медија у васпитно-образовни процес; Прихватање истих као битне одлике друштва XXI века води нас ка реформи система образовања и истицању значаја медијско-информационог описмењавања.
Специфични циљевиПрограм представља одговор образовног система на брзе промене у свим сферама живота. Развој савремених средстава комуникације редефинише основе образовања. Функционално описмењавање обухвата усвајање знања из области матерњег и страних језика, математике, али и језика медија и нових технологија. Увођење нових медија у наставу допринеће динамичности и осавремењивању наставе што ће умногоме утицати на мотивацију ученика за учење. Поред овладавања техничком страном „уређаја“ наставници и стручни сарадници ће бити у прилици да развијају критички однос према медијским порукама кроз анализу различитих медијских форми, тј. према бројним начиним саопштавања исте поруке путем друге врсте медија, као и да буду аутори медијских порука.
Теме програмаДруштво XXI века – друштво знања – основне карактеристике (брзе промене у свим сферама живота, мултимедијализација; информатизација, итд.): Промена образовне парадигме (традиционална – савремена настава; magister dixit – развој критичког мишљења ученика) Писменост и нове форме писмености (функционално описмењавање некад и сад); Комуникација као кључни концепт у умреженом друштву – појам комуникације и појам јавног комуницирања; Медији – средства јавног информисања. Врсте медија. Језик медија. Моћ медија. Деца и медији – деца као креатори (организовано стварање медија, нпр. школски портал и приватно креирање код куће – YouTube, нпр.) и деца као медијски реципијенти.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника20
Трајањедва дана (15 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена семинара по учеснику: 3 900 РСД У цену је урачунато: предавања 2 600; организација 700; радни материјал 600
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања