logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

139 Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима, колегама и родитељима. Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаИнститут за педагошка истраживања, Београд, Добрињска 11/III, Београд
Особа за контактСлавица Шевкушић, ssevkusic@gmail.com, 011 2658-439, 063/362-920
Ауторидр Славица Шевкушић, виши научни сарадник Института за педагошка истраживања у Београду; др Ивана Ђерић, истраживач сарадник, Институт за педагошка истраживања у Београду
Реализаторидр Славица Шевкушић, виши научни сарадник Института за педагошка истраживања у Београду; др Ивана Ђерић, истраживач сарадник, Институт за педагошка истраживања у Београду
Општи циљевиОпшти циљ програма је унапређивање знања и вештина наставника, васпитача и стручних сарадника у домену вербалне и невербалне комуникације, а у функцији развијања сарадничких односа и односа уважавања између свих актера у васпитно-образовном процесу.
Специфични циљевиУпознавање наставника са принципима и правилима емпатијске и асертивне комуникације; Упознавање наставника са значајем који лична уверења имају за међуљудске односе; Упознавање са основним „грешкама“ у мишљењу (постулати РЕБТ-а) које представљају препреке за успешан васпитни рад са децом и младима: морајући захтеви, изједначавање понашања са личношћу, црно-бело мишљење и претеране генерализације; Усавршавање вештина емпатијске и асертивне вербалне и невербалне комуникације; Усавршавање вештина активног слушања.
Теме програмаДефиниција и структура комуникационе компетентности: знања, вештине, ставови (уверења); Зашто је комуникациона компетентност важна за професију наставника; Вештине важне за професију наставника; Значај личних уверења за успешну комуникацију; Конструктивна (емпатијска и асертивна) комуникације; Активно слушање
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику за један дан обуке је 1 000 динара у нето износу (ова цена се односи на групу од 30 учесника). На овај износ додају се припадајући порези и доприноси за ауторске хонораре. Школа која организује семинар дужна је, такође, да уплати 2.500 динара на рачун Инстутута за педагошка истраживања за припрему радних материјала за учеснике, као и путне трошкове за два водитеља семинара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања