logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

106 Ја и други – вештине комуникације у процесу васпитања и образовања Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаВисока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот, Ћирила и Методија 29, Пирот
Особа за контактДанијела Видановић, danijela.vidanovic@pakadem.edu.rs, 010 345237, 064 6494628
Ауторидр Мирјана Станковић Ђорђевић, професор струковних студија Високе школе струковних студија за образовање васпитача Пирот
Реализаторидр Данијела Видановић, професор струковних студија Високе школе струковних студија за образовање васпитача Пирот; др Јелисавета Тодоровић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, Департман за психологију; Драгана Станковић, професор разредне наставе, ОШ „Свети Сава“, Пирот; Марина Милановић, мср педагогије, асистент Високе школе струковних студија за образовање васпитача Пирот
Општи циљевиДа учесници програма стекну знања потребна да код деце (ученика) развију дух демократичности, толеранцију, алтруизам, асертивност, да подстакну и унапреде способности емпатијског примања и искреног изражавања осећања и потреба.
Специфични циљевиПрограм ће код учесника развијати способности интерперсоналне интеракције (међугенерацијске и интрагенерацијске) и вештине комуникације, асертивност и емпатичност, које ће им помоћи да код деце (ученика) развију комуникацијске вештине: јасно и експлицитно изражавање потреба и осећања, комуникативне функције које оснажују процес децентрације, личну експресију, размене са другима, тако да могу јасно да сагледају сопствене и туђе потребе, као и да своје потребе саопштавају тако да други пожеле да им изађу у сусрет, ненасилно решавање сукоба, толеранцију, љубав за различитости и демократичност.
Теме програмаПодстицање комуникативних функција у дечјем вртићу; Хуманистичка психологија – феноменолошка теорија К.Роџерса; Социјални конструктивизам – Л.С. Виготски; Модел Ненасилне комуникације - М.Розенберг; Комуникација; Конфликти; Ненасилна комуникација, Развој партнерских односа и толеранције
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3. 000 динара (три хиљаде динара) Спецификација цене: потрошни материјал (фасцикла, боје, папири, ИД картица) - 500 дин., фотокопирање - 80 дин., уверење - 20 дин., хонорари едукатора (за два едукатора) 2 400 дин.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања