logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

Министар просвете и науке РС прописао је листу приоритетних области стручног усавршавања од значаја за развој образовања и васпитања за период од три године.

Редослед приоритетних области не означава њихову важност. Поред сваког програма наведена је ознака приоритета П (1, 2,...,5) коме тај програм припада

Приоритетне области

  1. индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области
  2. праћење и вредновање образовних постигнућа, односно праћење и подстицање развоја деце, ученика и полазника
  3. избор, израда, прилагођавање и употреба уџбеника, другог дидактичко - методичког материјала и других извора знања за одређени наставни предмет, односно васпитно-образовну област
  4. стварање толерантне и недискриминативне средине за учење и развој сваког појединца, заштита од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације
  5. препознавање безбедносних ризика и реаговање на њих

© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања